Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Dodano: 04.01.2019
logo

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty:

 

Uchwała nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (plik w formacie pdf),

Uchwała nr XXVIII/590/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/457/2021 w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie nr PM-3937/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022,

Zarządzenie nr PM-4519/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022

Wybór zadań do realizacji w 2022 roku nastąpi do 15 listopada 2021 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2022 rokuzaplanowano łącznie 1 670 000 zł (w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 6 września 2021 roku będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2022. Wnioski złożone po 6 września 2021 będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2023 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr PM-3937/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Pomocniczy formularz wniosku:

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  1. pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  2. pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radami Dzielnic.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a ich wyniki prezentuje Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Poprzednie edycje