Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna


Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2024

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają  poniższe dokumenty:

Wybór zadań do realizacji w 2024 roku nastąpi do 15 listopada 2023 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2024 roku zaplanowano łącznie 818 350 zł (w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny nie później niż do 3 listopada 2023 roku, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2024 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Wnioski złożone po 18 sierpnia 2023 roku podlegają systematycznej procedurze oceny, przeprowadzanej niezwłocznie po ich złożeniu, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2025 (i na lata kolejne w przypadku zadań wieloletnich).

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia Prezydenta Miasta.

Pomocniczy formularz wniosku w formacie pdf

Pomocniczy formularz wniosku w formacie doc

Pomocniczy wzór oświadczenia władającego nieruchomością

 

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  • pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data nadania,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Centrum: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek,
  • pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.

 

Poprzednie edycje