Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2019

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2019

OGÓLNE ZASADY

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniały w 2019 r. dwa poniższe dokumenty.

REALIZACJA

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w aktualnej edycji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł (2 500 000 zł na zadania inwestycyjne oraz 500 000 zł na pozostałe zadania). Wnioski, których realizacja miałaby nastąpić w roku 2020 musiały zostać złożone do 28 czerwca br. W określonym terminie wpłynęło ich 16 (wykaz wszystkich złożonych wniosków znajduje się poniżej).

W pierwszym etapie oceny wniosków, wydział lub jednostka merytoryczna zwracała uwagę na spełnienie 10 kryteriów formalnych, koniecznych do tego, aby proponowane przedsięwzięcie mogło przejść do drugiego etapu oceny.

Wniosków spełniających wymogi formalne złożono 10. Dotyczyły one w zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych, w tym 5 z nich miało na celu poprawę warunków na drogach dojazdowych do posesji, a tylko 1 zawierał propozycję wydarzenia dla społeczności lokalnej.

Drugi etap oceny – kwalifikacja wniosku do realizacji na podstawie dwóch grup kryteriów ściśle określonych uchwałą Rady Miasta (potrzeb społeczności lokalnej oraz deklarowanego zaangażowania wnioskodawcy) - zakończył się niepomyślnie dla wszystkich 10 rozpatrywanych projektów. O ile w przypadku przydatności proponowanego przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w 5 propozycjach została ona w mniejszym czy większym stopniu wykazana, o tyle deklarowane zaangażowanie finansowe, rzeczowe czy w postaci pracy własnej zainteresowanych w przypadku żadnego z wniosków nie osiągnęło poziomu minimalnego.

Tak więc pierwsza edycja Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej nie wyłoniła zadań, które zostałyby zrealizowane w 2020 r.