Prezydent i pozostali członkowie kierownictwa miasta

mężczyzna w granatowym garniturze i okularach

Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann

 • tel. 32 230 69 51
 • pm@um.gliwice.pl
 • sekretariat prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta Gliwice. Kieruje Urzędem Miejskim w Gliwicach, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika miasta, rzecznika prasowego, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz pozostałych pracowników urzędu.

Więcej o kompetencjach prezydenta miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00–17.00. Przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

mężczyzna w ciemnym garniturze stojący w korytarzu

I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok

 • tel. 32 231 78 22
 • zp1@um.gliwice.pl
 • sekretariat I zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, elektromobilności i paliw alternatywnych.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

blondynka w kraciastym żakiecie

II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka

 • tel. 32 239 11 40
 • zp2@um.gliwice.pl
 • sekretariat II zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


III zastępca prezydenta miasta Ewa Weber

 • tel. 32 239 12 75
 • zp3@um.gliwice.pl
 • sekretariat III zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Ewa Weber nadzoruje realizację zadań z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sportu, turystyki, inicjatyw lokalnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, uczelniami wyższymi oraz Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury:

 1. Szkoły i placówki oświatowe w tym m.in.:
  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • licea ogólnokształcące, 
  • technika, 
  • branżowe szkoły I i II stopnia, 
  • szkoły policealne, 
  • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego,
  • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
  • Młodzieżowy Dom Kultury,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek”;
 2. Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Centrum Ratownictwa Gliwice;
 5. Straż Miejska;
 6. Powiatowy Urząd Pracy;
 7. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny:
  • Dom Dziecka nr 1,
  • Dom Dziecka nr 2,
  • Dom Dziecka nr 3;
 8. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 9. Dom Pomocy Społecznej „ Opoka”;
 10. Środowiskowy Dom Samopomocy;
 11. Żłobki Miejskie;
 12. Teatr Miejski;
 13. Miejska Biblioteka Publiczna;
 14. Muzeum;
 15. Centrum Kultury Victoria;
 16. Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

kobieta w białej wzorzystej koszuli i czarnym żakiecie

sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, nadzoruje sprawy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta Gliwice i jednostkami pomocniczymi miasta.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

uśmiechnięta kobieta w czerwonych okularach i biało-czarnym żakiecie

skarbnik miasta Agnieszka Dylewska

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Agnieszki Dylewskiej należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

mężczyzna w okularach i granatowym krawacie

rzecznik prasowy prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak

Zakres zadań

Rzecznik prasowy Łukasz Oryszczak odpowiada za obsługę prasową prezydenta Gliwic. Przygotowuje materiały prasowe i współpracuje z dziennikarzami, zajmuje się także organizacją konferencji prasowych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego