Prezydent i pozostali członkowie kierownictwa miasta

 


 

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Prezydent Miasta
tel. 32/230-69-51
e-mail: pm@um.gliwice.pl 
Sekretariat Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta. Zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta, kieruje Urzędem Miejskim. Więcej o kompetencjach prezydenta miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 

Jarosław Zięba

I Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32/231-78-22
e-mail: zp1@um.gliwice.pl 
Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania – w tym z Unii Europejskiej, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, geodezji i kartografii. 

Jest także odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami i mieszkalnictwo, zamówienia publiczne, inwestycje miejskie i remonty, nadzór właścicielski, usługi komunalne i transport lokalny zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, a także zadania z zakresu obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego. 

Współpracuje z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Centrum Ratownictwa Gliwice,
 • Straż Miejska,
 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


 

Łukasz Gorczyński

II Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32/239-11-40
e-mail: zp2@um.gliwice.pl
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Gorczyński nadzoruje realizację zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, turystyki, środowiska, zdrowia i spraw społecznych oraz inicjatyw lokalnych. Jest także odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz uczelniami wyższymi. 

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury:

 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Żłobki Miejskie,
 • Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 • Dom Pomocy Społecznej „Opoka”,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,
 • Teatr Miejski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Centrum Kultury Victoria.


 

Marta Tartanus-Oryszczak

sekretarz miasta 
tel. 32/238-54-05
e-mail: se@um.gliwice.pl
Sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 108

Zakres zadań

Sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, nadzoruje sprawy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta Gliwice i jednostkami pomocniczymi miasta.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 

Agnieszka Dylewska

skarbnik miasta 
tel. 32/238-54-11
e-mail: sk@um.gliwice.pl
Sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Agnieszki Dylewskiej należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego