Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2022

Mieszkańcy mają inicjatywę!

Zakończył się etap oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Tak jak w przypadku tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, również tutaj mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 6 września złożono w sumie 43 wnioski (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2022 r.). Na wsparcie zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej  w nadchodzącym roku zaplanowano łącznie 1 670 000 zł, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, a także różnorodność ciekawych pomysłów wartych realizacji, Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty jeszcze o 800 000 zł.  Dzięki temu wszystkie ocenione pozytywnie wnioski, a jest ich aż 31, będą mogły zostać skierowane do realizacji.

Jakie zadania zaproponowali mieszkańcy? Tradycyjnie pojawiło się kilka wniosków dotyczących rozbudowy placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, jednak wachlarz pomysłów na tym się nie kończy. Wśród zgłoszonych projektów można znaleźć także propozycję stworzenia sąsiedzkiego parkingu rowerowego, utworzenia parku kieszonkowego, zawieszenia budek lęgowych dla ptaków, stworzenia kącika seniora na Sikorniku czy organizację gry miejskiej i społecznych akcji sprzątania dzielnicy. Największy projekt dotyczy budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Sośnicy. W obszarze kultury i edukacji do realizacji zostały skierowane zadania dotyczące utworzenia mobilnej galerii sztuki, organizacji spacerów edukacyjnych czy warsztatów muzycznych dla dzieci w Ostropie.

 

Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców:

Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków do realizacji

Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków z oceną negatywną i wycofanych

 

W pliku zawierającym wykaz wniosków do realizacji udostępnione zostały linki do plików zawierających zeskanowane wnioski. Wszystkie dokumenty zostały poddane procesowi anonimizacji, z tego powodu skany nie zawierają pierwszej strony (która zawiera przede wszystkim dane wnioskodawcy), zaciemnione zostały także inne dane osobowe, dane kontaktowe i podpisy.

 

Aby zrealizować wszystkie 31 inicjatyw potrzebna będzie stała współpraca wnioskodawców i jednostek miejskich. W inicjatywie bowiem – inaczej niż w budżecie obywatelskim – autor wniosku razem z Miastem pracuje nad harmonogramem i kosztorysem, a potem – nad realizacją. Trzymamy kciuki, aby prace szły sprawnie i abyśmy pod koniec przyszłego roku mogli się cieszyć efektami inicjatyw.

 

O Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej

Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promuje bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Więcej informacji o procedurze można znaleźć na stronie: https://bip.gliwice.eu/gliwicka-inicjatywa-lokalna

 

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty:

 

Uchwała nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (plik w formacie pdf),

Uchwała nr XXVIII/590/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/457/2021 w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie nr PM-3937/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022,

Zarządzenie nr PM-4519/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022

Zarządzenie nr PM-5024/21 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 

 

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2022 roku zaplanowano łącznie 2 543 000 zł (pierwotnie 1 670 000 zł) (w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 6 września 2021 roku będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2022. Wnioski złożone po 6 września 2021 będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2023 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr PM-3937/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Pomocniczy formularz wniosku:

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  1. pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  2. pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radami Dzielnic.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a ich wyniki prezentuje Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Poprzednie edycje