Gliwicki Budżet Obywatelski 2022

logo gliwicki budżet obywatelski

W dniach od 5 do 22 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  Protokół oraz podsumowanie konsultacji znajduje się na stronie internetowej: Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Znamy wyniki głosowania w ramach IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. W tym roku wpłynęła rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218. Wpłynęła na to zapewne i zmiana formatu kart do głosowania (głosów papierowych oddano aż 35 934) i wspaniała aktywność Rad Dzielnic, społeczników i samych wnioskodawców, którzy promowali swoje projekty w najbliższym otoczeniu.

Do ostatecznego ustalania wyników wzięto pod uwagę 50 268 głosów, pozostałe 5 950 głosów było nieważnych.

Z puli podstawowej do realizacji trafią 62 zadania. Ponad 2 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę lub modernizację placów zabaw; 1,7 mln zł na zadania związane ze sportem, rekreacją i zdrowiem, 1 mln zł na zadania związane z ekologią i środowiskiem, 1 mln zł na zadania z obszaru kultury i edukacji, prawie 0,5 mln zł będzie przeznaczone na zadania związane z drogami, ścieżkami rowerowymi i miejscami postojowymi. Ostatnia grupa zadań dotyczy poprawy bezpieczeństwa (300 tys. zł).

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że aż 17 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do puli dla aktywnych. W tym przypadku zostaną zrealizowane 4 zadania – po jednym z dzielnic: Stare Gliwice, Ligota Zabrska, Wójtowa Wieś, Kopernika. Frekwencja w dzielnicach wyniosła średnio 17 %. Najwyższa była w dzielnicach: Stare Gliwice (aż 30%), Ligota Zabrska (29%) oraz Baildona (25%); najniższa – na Zatorzu (5%).

Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie – aż 7 919 głosów – zdobył projekt „Restauracja Parkowa - Okrąglak na placu Grunwaldzkim”.

Lista wszystkich zadań wyłonionych do realizacji dostępna poniżej.

 

 

GŁOSOWANIE

Od 25 sierpnia do 15 września 2021 r. trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe. Głosować można:

Formularze papierowe są dostępne w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A. W tych samych lokalizacjach są umieszczone urny, do których można wrzucić uzupełniony formularz.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z punktów do głosowania elektronicznego, utworzonych w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 25 sierpnia do 15 września, w godzinach otwarcia danej filii MBP.

Wykaz filii MBP, w których dostępne są stanowiska do głosowania:

 • Biblioteka centralna (ul. Kościuszki 17)
 • Biblioforum (ul. Lipowa 1)
 • Filia nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3)
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
 • Filia nr 7 (ul. Junaków 4)
 • Filia nr 9 (ul. Czwartków 18)
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
 • Filia nr 21 (ul. Spacerowa 6)
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
 • Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20)
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Formularz do głosowania - do wydruku

Aktualne wyniki głosowania elektronicznego

 

NA JAKIE PROJEKTY BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania. Będziemy mogli wybierać spośród 175 projektów, w tym 165 zadań dzielnicowych oraz 10 zadań ogólnomiejskich. 

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków – tu znajdziesz informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 25 sierpnia do 15 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2022 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 25 sierpnia.

 

Przydatne narzędzia:

 

ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania (164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich).

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie oraz „Lista wszystkich złożonych wniosków” wraz z wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie internetowej https://gbo.gliwice.eu

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7 874 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi około 23 397 400 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 25 sierpnia do 15 września.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 30 lipca 2021– po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji.

Odwołania można składać w terminie od 15 do 21 czerwca 2021 r. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.  Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski - https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski

 

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gliwic, którzy złożyli wnioski w tegorocznej IX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 19 marca 2021 r. zakończył się etap składania wniosków na projekty do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie wpłynęło 325 wniosków (314 zadań dzielnicowych –oraz 11 zadań ogólnomiejskich).W tegorocznej edycji po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć wnioski zarówno za pomocą formularza elektronicznego, jak i tradycyjnie - w wersji papierowej. Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków). Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych - 257 wniosków, natomiast projektów miękkich - 68 wniosków.

Lista wszystkich złożonych wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego dostępna na stronie https://gbo.gliwice.eu

Obecnie trwa etap wyników oceny projektów – zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 14 czerwca.

 

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 będzie można składać od 1 do 19 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny w plikach do pobrania oraz:

 • w formie papierowej do odbioru w siedzibie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w biurze obsługi interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii urzędu miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
 • jako formularz online - na stronie internetowej gboprojekty.gcop.gliwice.pl/ - od 1 marca 2021 r.

Do wniosku ogólnomiejskiego należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 150 mieszkańców. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Pliki do pobrania:

formularz wniosku wzór doc

formularz wniosku wzór pdf

lista poparcia wzór doc

lista poparcia wzór pdf

https://gboprojekty.gcop.gliwice.pl/

 

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

 • 1-19 marca Nabór wniosków
 • 14 czerwca Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 30 lipca Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 25 sierpnia – 15 września Głosowanie
 • do 15 października Ogłoszenie wyników głosowania

 

OGÓLNE ZASADY

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

PLAKAT Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego


Poprzednie edycje