Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Dodano: 04.01.2019 / pdf
logo

Do 5 lutego trwały konsultacje projektu nowej uchwały Rady Miasta w sprawie zasad oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wprowadzone do niej zmiany wynikają z doświadczeń zebranych z ponadrocznego funkcjonowania dotychczasowej regulacji.

Uchwała nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (plik w formacie pdf) została 18 lutego 2021 r. podjęta przez Radę Miasta Gliwice, wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym, tegoroczny termin wyboru zadań do realizacji zostanie ogłoszony w ciągu miesiąca od wejścia w życie przedmiotowej uchwały.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, skierowane były do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rad Dzielnic.

Propozycja zmiany uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej jest wynikiem doświadczeń zebranych z ponadrocznego funkcjonowania w obiegu prawnym dotychczasowej regulacji. Rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały uwzględniają wymogi ustawowe i są komplementarne wobec innych stosowanych w mieście rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.

Uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można było zgłaszać mailowo w terminie do 5 lutego 2021 r. na adres: bpm@um.gliwice.pl lub składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Gliwicka Inicjatywa Lokalna – konsultacje”; o dacie złożenia w terminie decydowała data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji   zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

OGÓLNE ZASADY

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać m.in. w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A oraz elektronicznie, przesyłając na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl

POPRZEDNIE EDYCJE