Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 15 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 15 października 2020 r.

Uaktualniono: 15.10.2020 / pdf
// 15-10-2020

Wilcze Doły 2022. Konsultacje społeczne

baner

Jak powinien wyglądać zbiornik retencyjny powstający na fragmencie potoku Wójtowianka, czyli tak zwanych Wilczych Dołach? Czy ma tam dominować przyroda, łąki, krzewy i drzewa? Czy raczej powinno być to atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu z parkami, placami zabaw i miejscami do rekreacji? Wyraź swoje zdanie, od 15 do 31 października oddaj głos w ankiecie. Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do konsultacji społecznych.

ANKIETA - ZAGŁOSUJ!

Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.  Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu wariantów oraz przykłady możliwych do zastosowania elementów parkowej architektury i roślin prezentujemy poniżej, można się z nimi zapoznać również w przygotowanej przez Pracownię 44STO PREZENTACJI.

Głos w ankiecie może oddać każdy mieszkaniec Gliwic, konsultacje potrwają od 15 do 31 października. Regulamin konsultacji został określony w Zarządzeniu nr PM-2873/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 października 2020 r.

POBIERZ INFORMACJĘ W FORMACIE PDF

Gliwice kontra COVID

covid baner

Po ubiegłotygodniowym podwojeniu liczby dziennych zakażeń koronawirusem, od soboty cały kraj funkcjonuje w żółtej strefie. W jakim stopniu nasze miasto jest przygotowane do jesiennej odsłony pandemii, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy w obliczu zagrożenia – o tym poniżej.

Walka z pandemią koronawirusa wymaga zaangażowania wielu osób. Wie o tym najlepiej personel medyczny Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego, który zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia został wciągnięty na tzw. II poziom zabezpieczenia miejsc leczenia pacjentów covidowych, dysponując, tak jak do tej pory, 100 łóżkami dla osób zmagających się z COVID-19. Jeszcze do niedawna na oddziale przy Zygmunta Starego było niewielu pacjentów, a na intensywnej terapii nikogo. W październiku sytuacja zmieniła się diametralnie. Chorych pacjentów jest coraz więcej, a specjalistów od ich leczenia i obsługi fachowego sprzętu nie przybywa. Wręcz odwrotnie – systematycznie ubywa. „Wąskim gardłem” systemu są np. przymusowe kwarantanny lekarskich bądź pielęgniarskich rodzin, spowodowane wirusem w przedszkolu lub szkole ich dzieci.

Ponieważ zmieniły się zasady wykonywania testów na obecność koronawirusa i sanepid zaprzestał zlecania ich osobom przebywającym w izolacji, wyjazdy mobilnych wymazobusów zostały wstrzymane.

Pacjenci ze skierowaniem lekarskim na wymaz w kierunku SARS-Cov-2 mogą poddać się badaniu w punkcie pobrań drive-thru przy Szpitalu Miejskim nr 4 (tel. 516-009-222, wjazd od strony ul. Zygmunta Starego) lub przy Szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa 2).

Gliwice nie ustają we wspieraniu Szpitala Miejskiego w walce z COVID

Na niezbędne zakupy gliwicki samorząd przeznaczył już blisko 3 mln zł. Dodatkowo miasto wsparło szpital kwotą 21,5 mln zł na bieżącą działalność. Dzięki temu do „4” systematycznie trafiają środki ochrony osobistej i aparatura medyczna. Zakupiono m.in. 9 respiratorów, defibrylator i nowe analizatory parametrów krytycznych, diatermię elektrochirurgiczną, wydajne i ciche ssaki elektryczne, nowe pompy infuzyjne, oczyszczacze powietrza, generatory ozonu, urządzenie do ogrzewania płynów, elektrokardiografy, aparaty do hemodializ i do USG oraz pozycjonery zapewniające pacjentom zakażonym koronawirusem, przebywającym na oddziale OIOM, optymalne ułożenie. Kupiony z miejskich środków nowy tomograf komputerowy jest, w przypadku podejrzenia o zarażenie pacjenta wirusem SARS-CoV-19, źródłem obrazów diagnostycznych różnicujących choroby płuc, a badanie nim to skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.

Z myślą o pacjentach zakażonych koronawirusem zakupiono kolejne aparaty do hemodializ, które trafiły do nowej szpitalnej stacji dializ zlokalizowanej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 20. Dofinansowany przez miasto zakup tych urządzeń pozwolił zwiększyć liczbę obsługiwanych stanowisk i zabezpieczyć dokończenie dializy w przypadku awarii. W nadchodzącym czasie, z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, kupowane będą również: pompy infuzyjne dla oddziału OIOM (6 sztuk) wraz ze stacją dokującą, 3 materace przeciwodleżynowe oraz 3 komplety aparatów do terapii wysokoprzepływowej tlenem.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia pomagającego w walce z COVID-19 Gliwice przeznaczyły także środki pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki wsparciu G-ZM gliwicka lecznica zyskała m.in. analizator immunochemiczny, sterylizator parowy wraz z wózkiem transportowo-załadowczym i wózkiem wsadowym, myjnię-dezynfektor wraz z wózkiem wsadowym 5-poziomowym, wózkiem wsadowym do mycia narzędzi chirurgicznych i wózkiem wsadowym do mycia wyposażenia endoskopów, aparat USG Mindray TE7 z dwoma głowicami oraz 2 respiratory.

Warto wiedzieć, że w nadchodzącym czasie przy obydwu siedzibach Szpitala Miejskiego powstanie miasteczko medyczne z boksami, by zimą nie przyjmować pacjentów w namiotach. Część boksów posłuży jako izby przyjęć, inne jako izolatki obserwacyjne, w których chorzy będą oczekiwać na wynik testu PCR.

Na te potrzeby Miasto Gliwice zawarło ze Szpitalem Miejskim nr 4 umowę dotacji w kwocie 215,6 tys. zł. Zmiany prawne sprawiły jednak, że lecznica nie mogła przystąpić do szybkiego zakupu i adaptacji boksów, lecz musiała ogłosić przetarg na ich nabycie. Postępowanie przetargowe jest w toku.

Miasto pomaga mieszkańcom

Od marca gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania pomocowe na rzecz osób objętych izolacją i kwarantanną, realizowane przy współpracy z Centrum Ratownictwa Gliwice, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gliwicach Brzezince, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W bazie OPS widnieje 21 wolontariuszy gotowych nieść pomoc w codziennych sprawunkach, takich jak np. zrobienie zakupów spożywczych do kwoty 100 zł, wykup recepty, wyprowadzenie psa, wyniesienie śmieci, zrealizowanie miesięcznych opłat, odbiór paczki żywnościowej z PCK, Caritasu i innych, dostarczenie druków (wniosków, zaświadczeń) do siedziby OPS. Pracownicy socjalni OPS pracują w sposób ciągły. Są w stałym kontakcie z osobami starszymi, niesamodzielnymi i w razie konieczności udzielają im niezbędnej pomocy, przestrzegając rygorów sanitarno-epidemicznych.

Już wiosną koronawirus odcisnął mocne piętno na ogólnoświatowej gospodarce. Bardzo szybko nie tylko poszczególne kraje, ale też regiony i miasta wprowadzały rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców. W Gliwicach utworzono Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców. W związku z epidemią do Urzędu Miejskiego wpłynęło 339 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Według stanu na 9 października prezydent miasta umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 606 438,82 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3 305 695,57  zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości: 896 828,00 zł. Co istotne, ta pomoc nadal jest udzielana! Na stronie bip.gliwice.eu (Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii => Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja) można znaleźć szczegółowe informacje dla podatników ubiegających się o ulgi w podatkach lokalnych odnośnie wymaganych w tym zakresie dokumentów (wraz z linkami do formularzy) i opis procedur rozpatrywania wniosków. Informacje te są na bieżąco aktualizowane przez Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach.

Od początku epidemii w naszym mieście działa Gliwicka Baza Wsparcia, do której zgłosiło się blisko 70 firm i wolontariuszy chcących nieść pomoc w tym trudnym okresie. Oferowana pomoc jest różnorodna – nawet drobne wsparcie jest istotne i skrupulatnie wykorzystywane przez instytucje „pierwszej linii frontu”, jak Szpital Miejski nr 4 czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak dołączyć do GBW? Wystarczy zaoferować swoją pomoc, wysyłając e-mail na adres: bazawsparcia@um.gliwice.pl, podając rodzaj wsparcia i dane kontaktowe, lub dzwoniąc pod numer tel. 32/232-04-77. Pośrednikiem między oferującymi pomoc a potrzebującymi jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Co z przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki niepubliczne? Miasto utrzymało dotację w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 za okres wiosennego zamknięcia placówek, a w przypadku kolejnego zamknięcia lub ograniczenia liczby dzieci w placówkach na mocy odgórnych nakazów związanych z COVID dotacja nadal będzie utrzymana. Przyjęte rozwiązanie stanowi równoczesne wsparcie rodziców (zmniejszenie wysokości pobieranej opłaty) oraz podmiotów prowadzących żłobki (dofinansowanie do kosztów prowadzenia placówki).

W kontrze do koronawirusa – działania zapobiegawcze

W autobusach komunikacji miejskiej ponownie zwiększono „strefy buforowe” oddzielające pasażerów od kierowcy do obszaru zawierającego pierwszy rząd siedzeń. Wnętrza pojazdów są codziennie dezynfekowane, a raz w tygodniu wykonywana jest kompleksowa dezynfekcja wnętrza autobusów przy użyciu środka wirusobójczego.

Na wniosek miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS wznowiono dezynfekcję części wspólnych, polegającą na dodatkowym czyszczeniu płynami dezynfekującymi powierzchni klamek, drzwi wejściowych, poręczy, paneli domofonów, przycisków wind itp.

Wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej działają przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązuje tam nakaz zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz bezwzględnego zakrywania nosa i ust.

W DPS „Opoka” zarekomendowano ograniczenie wyjść mieszkańców (tylko na wizyty specjalistyczne, z zachowaniem reżimu, pod opieką personelu) i ograniczono odwiedziny – odbywają się w wydzielonej strefie, a osoby odwiedzające są zaopatrzone w środki ochronne oraz oddzielone szybą. Mieszkańcy DPS-u zostali zaszczepieni przeciw grypie.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

coronavirus baner

Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - jest obowiązkowe w całym kraju!  Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Godziny dla seniora od 15 października

Od 15 października 2020 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

 Oprócz tego:

  •     zaostrzone zostają zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki,
  •     zalecane jest maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

Przy planowaniu chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych należy pamiętać, że od 17 października obowiązywać będzie limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Jak to wygląda w pozostałej części kraju? W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

 

STREFA ŻÓŁTA - SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus

Dla ochrony przed powodzią

okolice teatru miejskiego w Gliwicach

Zagrożenie powodziowe to jeden z poważniejszych problemów naszego miasta. Gliwice są położone nad Kłodnicą i Bytomką, które przebiegają przez obszar wielu górnośląskich miast, niosąc wody spływające z ogromnego, gęsto zabudowanego obszaru. Dodatkowe zagrożenie dla Gliwic stanowią liczne potoki płynące przez miasto. Te na co dzień niewielkie cieki wodne szybko przybierają po gwałtownych opadach deszczu.

Potoki Ostropka i Wójtowianka łączą się w okolicach Teatru Miejskiego i przepływają do Kłodnicy w wybudowanym przed wojną podziemnym kolektorze.

Ujście kolektora, do którego odprowadzane są również wody z kanalizacji deszczowej z niemalże całego  południa Gliwic, znajduje się pod mostem nad Kłodnicą, obok kościoła św. Barbary. W sytuacji, w której poziom Kłodnicy jest podniesiony, wylot kolektora znajduje się pod lustrem wody. Wody Ostropki i Wójtowianki nie są wtedy w stanie wpływać do rzeki, co w rezultacie prowadzi do tak zwanej „cofki” i zalewania okolic Teatru Miejskiego oraz Szpitala Wielospecjalistycznego (położniczego).

W swojej historii Gliwice wielokrotnie zmagały się z powodziami.

Wiele poważnych strat spowodowała w 1997 roku tzw. powódź stulecia. Później powódź dotknęła nasze miasto jeszcze parokrotnie, m.in w 2010 roku, a także latem 2016 roku, kiedy to na skutek zalania mocno ucierpiał Szpital Wielospecjalistyczny. Z niebezpieczną sytuacją mieliśmy do czynienia również latem 2020  roku, gdy w wyniku trwających zaledwie kilka godzin bardzo gwałtownych opadów poziom wody w rzekach i potokach przepływających przez miasto przekroczył progi alarmowe i w wielu miejscach doszło do lokalnych podtopień.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym to prezydent miasta ponosi prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców oraz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią.

Odpowiedzią na zagrożenie powodziowe jest przygotowywany i prowadzony od wielu lat projekt budowy nowej i przebudowy istniejącej  analizacji deszczowej oraz utworzenia systemu zbiorników retencyjnych. O konieczności i planach budowy zbiorników, które będą chronić Gliwice przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych – coraz częstszych i groźniejszych z uwagi na postępujące zmiany klimatu – miasto sukcesywnie informowało od wielu lat. To kosztowne i skomplikowane inwestycje, które realizowane są od 2014 r. Ich całkowita wartość sięgnie ponad100 mln zł (w tym 70 mln zł pozyskanych ze środków unijnych).

W ramach prowadzonych do tej pory prac zmodernizowano kanalizację deszczową w kilku dzielnicach oraz wybudowano zbiorniki retencyjne w Bojkowie i Żernikach.W planach są kolejne: na Ostropce, Kłodnicy, potoku Cienka oraz na Wójtowiance.

Budowa tego ostatniego rozpocznie się za kilka tygodni i będzie wynikiem wieloletnich prac związanych z planowaniem i przygotowaniem systemu zabezpieczeń miasta przed powodziami. Zbiornik ma zatrzymywać wodę, która w trakcie gwałtownych zjawisk pogodowych nie może spłynąć kolektorem do Kłodnicy i zalewa okolice Szpitala Wielospecjalistycznego oraz sąsiadujących z nim budynków mieszkalnych. O jego budowie lokalne media informowały już w 2016 roku.  

Kontrowersje wokół budowy zbiornika na potoku Wójtowianka – na terenach tzw. Wilczych Dołów – pojawiły się w momencie, kiedy miasto po wielu latach planowania i przygotowań ogłosiło przetarg na jego wykonanie.

W przestrzeni publicznej zaczęto rozpowszechniać nieprawdziwe informacje o „betonowym zbiorniku” mającym zniszczyć „zielone płuca Sikornika”, a nawet podważano wyliczenia wykonane przez projektanta inwestycji – firmę mającą wszelkie uprawnienia i wiedzę potrzebną do projektowania tego rodzaju budowli.

Wątpliwości i zarzuty dotyczące inwestycji zostały obszernie wyjaśnione przez ekspertów.

Wykonano obliczenia sprawdzające, które potwierdziły poprawność projektu. Inwestycja ma obowiązujące pozwolenie na budowę, jest wpisana do regionalnych dokumentów przeciwpowodziowych, ma przyznaną dotację unijną oraz wybranego wykonawcę. Popularne wśród mieszkańców Sikornika Wilcze Doły są lubianym miejscem spacerów i spędzania wolnego czasu. Budowa zbiornika będzie wiązać się z wycinką kilkuset drzew, głównie niewielkich samosiejek porastających okolice koryta potoku na odcinku około 600 metrów. Pozostały, około kilometrowy odcinek potoku, od nowo powstałej obwodnicy do ul. Ku Dołom, pozostanie w stanie nienaruszonym.

Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją, prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił atrakcyjne miejsce do spędzania  wolnego czasu przez mieszkańców Gliwic.

Przygotowano więc dwie koncepcje możliwego zagospodarowania zbiornika, które zostaną poddane konsultacjom społecznym: – przyrodniczą oraz rekreacyjną. Pierwsza z nich skupiona jest na przyrodniczej stronie, której walory podkreślało wielu mieszkańców, druga zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni przeznaczonej do aktywnego spędzania wolnego czasu. Propozycje zostały przygotowane przez firmę 44STO, która zaprojektowała popularny wśród mieszkańców park Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce.

Finalny wariant zagospodarowania tej ważnej dla bezpieczeństwa gliwiczan inwestycji zostanie wyłoniony na podstawie głosowania mieszkańców w ankiecie dostępnej na stronie Konsultacje.gliwice.eu

Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczęły się 15 października  i potrwają 2 tygodnie. Prace nad zagospodarowaniem wskazanym w koncepcji będąprowadzone równolegle z budową zbiornika i zostaną ukończone w zbliżonym czasie – w 2022 roku. (UM)

Nowe godziny otwarcia PSZOK

ludzie przy kontenerach

Od 2 listopada PSZOK przy ul. Rybnickiej 199B będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty od godz. 7.00 do 13.00.

W PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe, zużyte opony i baterie, chemikalia, akumulatory i elektrośmieci. Odpady przyjmowane są bezpłatnie, trzeba tylko zadbać o ich transport.

Przypominamy, że przy PSZOK powstał punkt "Drugie życie rzeczy", w którym można oddać w pełni sprawne, ale już niepotrzebne przedmioty np. wózki, zabawki, meble, lampy, sprzęt rtv, sprzęt sportowy czy książki. Przedmioty te z pewnością znajdą nowego właściciela, któremu jeszcze długo posłużą i sprawią radość. (mf)

Uwaga kierowcy – zamknięty odcinek DTŚ

DTŚ

W związku VII Półmaratonem Gliwickiem, w niedzielę 18 października wyłączony z ruchu zostanie odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. Utrudnienia potrwają od godz. 9.00 do 16.00.

Uczestnicy imprezy wystartują sprzed hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Pobiegną m.in. ul.: Akademicką, Robotniczą i Drogową Trasą Średnicową. Na czas biegu zamknięta zostanie jezdnia średnicówki prowadząca w kierunku Katowic, na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Portową i DK88 do skrzyżowania DTŚ z ul. Królewskiej Tamy. Utrudnienia potrwają od godz. 9.00 do godz. 16.00.  Ruch na jezdni prowadzącej z Katowic w kierunku Łabęd będzie odbywał się bez utrudnień. (mf)

Rak – róż – to już!

Radiostacja świecąca po zmierzchu na różowo

15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jak co roku w geście solidarności z chorymi kobietami gliwicka Radiostacja rozbłyśnie po zmierzchu różowym światłem, a i miejska Palmiarnia, przyłączając się do tej cennej incjatywy, będzie w październikowe soboty i niedziele podświetlona na różowo.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie i najczęstszą przyczyną zgonu . Obecnie w zdecydowanej większości przypadków jego wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie. Niestety, w Polsce nadal niewiele kobiet ma świadomość tego, jak ważna jest właściwa profilaktyka oraz szybkie działanie. Dlatego warto pamiętać o regularnym wykonywaniu badań diagnostycznych piersi oraz o samobadaniu piersi! 

Ambasadorzy gliwickiej edukacji nagrodzeni

pedagodzy i inni zaproszeni goście siedzą na krzesłach przydem do sceny na której stoi prezydent miasta

Dzień Edukacji Narodowej – jak co roku - stał się okazją, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dyrektorów gliwickich szkół. Dzień Nauczyciela bowiem, to - bez względu na okoliczności -  chyba najbardziej doskonała okazja, by podziękować pedagogom za trud, zaangażowanie i troskę o jakość nauczania w naszym mieście. Choć w tym roku w nieco innej - ze względu na ograniczenia sanitarno–epidemiologicznej - formie,  Prezydent Gliwic podczas Gali Oświatowej osobiście podziękował i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej nauczycielskiej pracy.

- Nie da się przecenić roli nauczycieli gliwickich szkół. Zwłaszcza od marca tego roku, gdy zaczęła się epidemia. W tej chyba najbardziej wrażliwej dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele wraz z rodzicami, opiekunami i wychowawcami, stanęli na wysokości zadania. Tak sprawne przeorganizowanie pracy z uczniami, jakie miało miejsce w Gliwicach, w pełnej współpracy z samorządem, mimo licznych trudności, przyniosło efekty. Bardzo dobre wyniki egzaminów - między innymi najlepszy do tej pory wynik matur, trzeci w województwie śląskim to zasługa gliwickich nauczycieli – powiedział prezydent Adam Neumann. - W imieniu Gliwiczan - rodziców i uczniów, serdecznie Państwu za to dziękuję. Wszystkim, bez wyjątku - nie tylko laureatom nagrody Prezydenta Gliwic, czy też tym, których wysiłek i zaangażowanie dostrzeżono w Kuratorium Oświaty i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dziękuję wszystkim nauczycielom i pedagogom za kreatywność i opiekę nad młodymi Gliwiczanami! To Wam zawdzięczamy ich liczne sukcesy oraz to, że gliwicka oświata stoi na bardzo wysokim poziomie – podkreślił prezydent.

Wśród odbierających tegoroczne nagrody byli nauczyciele, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i uczniów, ale też często angażują się w działania na rzecz mieszkańców, dbają o wysoki poziom nauczania, i zawsze pamiętają jak ważne dla dzieci i młodzieży są właściwe relacje międzyludzkie.

14 października 2020 r. nagrodę Prezydent Miasta Gliwice I stopnia otrzymało 19 osób: Bożena Kobierska (PM 18), Dorota Bularz (PM 21), Krystyna Kondrusiewicz (ZS-P nr 2), Małgorzata Semik (ZS-P nr 8), Jolanta Mach (ZS-P nr 9), Regina Lisoń (ZS-P nr 15), Agnieszka Wilczyńska (PPP), Jolanta Stąpór (ZSO nr 2), Joanna Grzybowska (ZSO nr 4), Piotr Badocha (ZSO nr 5), Katarzyna Dąbrowska (ZSO nr 8), Iwona Pochopień (ZSO nr 14), Wanda Chmielarz (IV LO), Beata Spałek (ZSB-C), Krystian Szatka (CKZiU), Janusz Magiera (ZST-I), Mariola Gajek-Czapla (MOS), Bogusław Pietrzak (PSM) oraz Sebastian Michałuszek (MDK).
Nagrodę II stopnia otrzymali: Bożena Witecy (ZSO nr 8), Barbara Krukiewicz (ZS-P nr 5), Jacek Adamczak (ZS-P nr 11), Milena Słomińska (SP nr 13), Agnieszka Soehrich (ZSO nr 2), Karina Wódkowska-Semik (ZS-P nr 15), Katarzyna Koprowicz (GCE), Beata Śmietanka (SP nr 9), Beata Chudoba (SP nr 3), Justyna Kordala (ZSŁ), Anita Pichowska (ZSŁ), Joanna Klebanowicz (ZS-P nr 1), Bożena Niedbała (CKZiU nr 1), Lucyna Wiendlocha (ZS-P nr 6), Joanna Mazur (V LO), Aneta Paździor (IV LO), Justyna Nierada (SP nr 6), Ewa Łabeńska-Cypcar (ZS-P nr 8), Elżbieta Borkowska (ZS-P nr 13), Małgorzata Gałuszka-Harat (ZSB-C), Izabela Mirota-Janik (ZSO nr 7), Magdalena Spytek-Stankiewicz (PSM), Aleksandra Szychlińska (SP nr 21), Zofia Drewniok (SP nr 29), Elżbieta Paluch PM nr 21), Elżbieta Kwiatkowska (ZS-P nr 3), Elżbieta Piotrowicz (II LO), Alicja Ciura (ZSO nr 4), Irena Chwastek (ZS-nr 14), Urszula Janota (PPP), Anna Wilk (ZST-I), Joanna Korek (I LO).
W sumie Prezydent Miasta nagrodził 51 osób.

Podczas uroczystości pogratulowano również dyrektorom - tegorocznym laureatom, którzy na wniosek Prezydenta Gliwic, otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej: Iwonie Drozd (SP nr 3), Annie Krasowskiej (SP nr 21), Januszowi Magierze z (ZST-I), Jackowi Płowcowi z (ZSS), Iwonie Pochopień z (ZSO nr 14) oraz Aleksandrze Szyszce z (ZS-P nr 12).

Wyróżnieni Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach zostali: Ewa Marta Rasińska (V LO), Sylwia Gruszka i Iwona Łącz (ZST-I), Karina Barcz (I LO), Aleksandra Zięba i Aneta Zuzanna Kroll (ZSO nr 4).

Tegoroczne Nagrody Ministra Edukacji Narodowej zostały przyznane gliwickim dyrektorom: Agacie Cirze (SP 6), Aleksandrze Szyszce (ZS-P nr 12) i Dorocie Tarczyńskiej (ZSO nr 7).

Warto podkreślić, że tegoroczna Gala połączona została z uroczystym otwarciem filii Młodzieżowego Domu Kultury - Scena Bojków. Modernizacja i adaptacja budynku, która rozpoczęła się w 2014 roku, kosztowała ponad 4,3 mln zł. Zakończono ją na wiosnę tego roku, jednak ze względu na obostrzenia epidemiczne, obiekt oddano do użytku w dniu 14 października.

Ostatnim - artystycznym - akcentem Gali, był występ Formacji Tańca Irlandzkiego "SALAKE".

Zespół obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji Prezydent Adam Neumann wręczył założycielce i opiekunce Zespołu - Pani Joannie Koćwin, pamiątkowy dyplom, a cały zespół został obdarowany owacją i brawami zebranych, podczas której dyrektor MDK - Sebastian Michałuszek przekazał tancerzom słodką niespodziankę. Ich występ, któremu towarzyszył recital muzyczny zespołu Carrantuohill, był zwieńczeniem tegorocznej uroczystości.

 

Więcej zdjęć z gali można znaleźć TUTAJ

DOGMA radzi: przemoc domowa

kobieta i mężczyzna nie pokazujący twarzy

Czy przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się wtrącać? Czy zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego? Czy zachodzi wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar? Czy gwałt w małżeństwie nie istnieje?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących przejawów przemocy domowej pomoże znaleźć zajmujące się m.in. tymi zagadnieniami Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA. Zachęca do korzystania ze zdalnych, darmowych porad prawnych, e-mediacji realizowanych przez Miasto Gliwice oraz specjalistycznych poradników dostępnych online. Aby umówić się na bezpłatną rozmowę z mediatorem, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 32/239-12-59. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na facebookowym profilu Fundacji DOGMA, na stronie internetowej www.dogma.org.pl, a także pod nr. tel. 32/557-51-83 i 514-797-671.

Nowe hotspoty już działają

ludzie korzystający z komórek

Gliwice zakończyły realizację unijnego programu WiFi4EU. W jego ramach uruchomiono 11 nowych hotspotów z bezpłatnym Internetem (9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne). Działają w miejscach publicznych, które są najczęściej odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców i turystów.

Z darmowego Internetu można korzystać w parku Chrobrego (hotspoty znajdziemy w okolicy placu zabaw i przy siłowni na świeżym powietrzu), na terenie kąpieliska w Czechowicach i na skwerze nad tunelem DTŚ przy ul. Zwycięstwa, w kompleksie Radiostacji Gliwickiej, na Rynku, placu Krakowskim, skwerze Doncaster na tyłach Urzędu Miejskiego i w parku Chopina oraz w holach głównej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i jego filii przy ul. Jasnej. Lokalizacje te znajdziemy również na interaktywnej mapie w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu). Wystarczy kliknąć w ikonkę Geoportale ->> Geoportal mieszkańca i w Legendzie, w grupie warstw Społeczeństwo, zaznaczyć warstwę Punkty z otwartym dostępem do internetu (hot-spot).

Jak korzystać z hotspotów? Wystarczy w naszym smartfonie czy tablecie włączyć usługę Wi-Fi, znaleźć WiFi4EU i kliknąć w przycisk logowania.

Pomysł na uruchomienie unijnej sieci hotspotów to gest w stronę mieszkańców i turystów. Mamy już w mieście punkty publicznego dostępu do Internetu i hotspoty, ale zależało nam, aby w Gliwicach w miejscach szczególnie popularnych i najczęściej odwiedzanych można było korzystać z bezpłatnego Wi-Fi z jeszcze lepszym, szybszym internetem. Prędkość przesyłania danych w takim przypadku wynosi bowiem co najmniej 30 Mb/s – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 15 tys. euro z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Celem tego programu jest zagwarantowanie dostępu do Internetu w miejscach publicznych takich jak np. place, urzędy, biblioteki, przychodnie, parki czy skwery.

ePUAP to oszczędność czasu i pieniędzy

laptop z logo ePUAP-u

Składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej się opłaca. Klienci oszczędzają na kosztach wydruku i przesyłki.

Wiele spraw urzędowych można załatwić, korzystając z platformy ePUAP. Administrator konta posługuje się tak zwanym Profilem Zaufanym, dzięki któremu może składać wnioski. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Instrukcję krok po kroku, jak założyć PZ, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

ePUAP jako forma kontaktów z urzędami jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych (którzy mogą działać za pośrednictwem swoich przedstawicieli, osób upoważnionych). Co istotne, wartość dokumentów elektronicznych złożonych przez ePUAP jest taka sama, jak tych złożonych papierowo. O tym, że w efekcie wyboru elektronicznej formy komunikacji z urzędem skraca się czas załatwiania spraw, wiedzą przede wszystkim ci klienci, którzy często załatwiają sprawy urzędowe.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach elektronicznie – bez wychodzenia z domu.