ZBIORNIK NA WÓJTOWIANCE - WARIANT PRZYRODNICZY

ZBIORNIK NA WÓJTOWIANCE - WARIANT PRZYRODNICZY

Dodano: 14.10.2020
wizualizacja

 

W tym wariancie przewidywane jest zagospodarowanie terenu zbiornika przy założeniu utworzenia obszaru o jak największej wartości przyrodniczej. Planowane jest wykonanie nasadzeń różnicowanych ze względu na usytuowanie i warunki siedliskowe gatunków roślinności – w tym jak największej liczby drzew. Wariant ten zakłada, że przeważająca część terenu pełnić będzie funkcję przyrodniczą bez elementów rekreacyjnych.

Teren zagospodarowania podzielony został na strefy:

  • strefę górną zbiornika,
  • strefę skarp,
  • strefę narzutu kamiennego – czyli strefę niewykorzystywaną,
  • strefę dna – czyli strefę okresowo zalewaną.

GÓRA ZBIORNIKA

W górnej części zbiornika zaprojektowane zostały nasadzenia o naturalnym, jednak komponowanym charakterze, z ozdobnych bylin, krzewów oraz drzew, które będą rosnąć w szpalerach wzdłuż ścieżek oraz w grupach. W warstwie runa zakłada się wysiew gatunków łąkowych, dostosowanych do siedliska.

SKARPY

Nasadzenia na skarpach zależeć będą od ekspozycji. Na południowej, która stwarza warunki trudne dla roślin ze względu na duże nasłonecznienie oraz niedostatek wody, wysiana zostanie murawa ciepłolubna, odporna na wysychanie. Przewidziano również nasadzenia drzew, w formie małych grup.

Poniżej ścieżki na skarpie zaprojektowane zostały nasadzenia z bylin i roślin zielnych, również tolerujących siedliska suche, jednak wyższych, aby częściowo zasłonić kamienne umocnienia skarp. W tym miejscu zaplanowane zostały także nasadzenia z roślin pnących. Na skarpach o ekspozycji północnej proponuje się utworzenie łąk bylinowo-zielnych – naturalnych kompozycji z kwitnących bylin, uzupełnionych roślinami zielnymi. Dobrane tutaj zostaną gatunki pożyteczne dla owadów i małych gryzoni. Łąki uzupełnione zostaną krzewami oraz dużą liczbą drzew, które docelowo mają stworzyć rodzaj małego lasu.

DNO ZBIORNIKA

Dno zbiornika zaplanowano jako łąkę jednokośną, z mieszanki roślin tolerujących zalewanie (siedliska łąk podmokłych). Planuje się stworzenie kilku połaci o różnej mieszance roślin. Wokół projektowanych obniżeń terenu, w których będzie zbierała się woda, planuje się nasadzenia roślin wodnych i przywodnych. Wzdłuż ścieżki, łąki uzupełnione zostaną o komponowane, jednak o naturalnym charakterze, rabaty z bylin. Na koronie zbiornika przewidziano wykonanie asfaltowej drogi technicznej, z której korzystać będą mogli rowerzyści, rolkarze oraz piesi. Będzie ona również wykorzystywana okazjonalnie dla dojazdu sprzętu rolniczego do pól. Wzdłuż skarp zbiornika planuje się poprowadzenie ścieżek typowo spacerowych, przy których będą się znajdować meble wypoczynkowe, takie jak ławki, leżaki, miejsca do piknikowania. Natomiast w części południowej znajdą się niewielkie podesty, które mogą służyć mieszkańcom jako miejsca wypoczynku lub punkty obserwacyjne.

wizualizacja

wizualizacja

koncepcja zagospodarowania

wizualizacja z lotu ptaka

koncepcja i wizualizacje: Pracownia 44STO