Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 14 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 14 października 2020 r.

Dodano: 14.10.2020 / pdf
// 14-10-2020

Wilcze Doły 2022. 15 października ruszają konsultacje społeczne

schemat obu wariantów

Jak powinien wyglądać zbiornik retencyjny powstający na fragmencie potoku Wójtowianka, czyli tak zwanych Wilczych Dołach? Czy ma tam dominować przyroda, łąki, krzewy i drzewa? Czy raczej powinno być to atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu z parkami, placami zabaw i miejscami do rekreacji? Wyraź swoje zdanie, od 15 do 31 października oddaj głos w ankiecie. Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do konsultacji społecznych.

ANKIETA BĘDZIE DOSTĘPNA OD 15 PAŹDZIERNIKA

Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.  Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu wariantów oraz przykłady możliwych do zastosowania elementów parkowej architektury i roślin prezentujemy poniżej.

Głos w ankiecie może oddać każdy mieszkaniec Gliwic, konsultacje potrwają od 15 do 31 października. Regulamin konsultacji został określony w Zarządzeniu nr PM-2873/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 października 2020 r.

POBIERZ INFORMACJĘ W FORMACIE PDF

Gliwice kontra COVID

covid baner

Po ubiegłotygodniowym podwojeniu liczby dziennych zakażeń koronawirusem, od soboty cały kraj funkcjonuje w żółtej strefie. W jakim stopniu nasze miasto jest przygotowane do jesiennej odsłony pandemii, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy w obliczu zagrożenia – o tym poniżej.

Walka z pandemią koronawirusa wymaga zaangażowania wielu osób. Wie o tym najlepiej personel medyczny Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego, który zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia został wciągnięty na tzw. II poziom zabezpieczenia miejsc leczenia pacjentów covidowych, dysponując, tak jak do tej pory, 100 łóżkami dla osób zmagających się z COVID-19. Jeszcze do niedawna na oddziale przy Zygmunta Starego było niewielu pacjentów, a na intensywnej terapii nikogo. W październiku sytuacja zmieniła się diametralnie. Chorych pacjentów jest coraz więcej, a specjalistów od ich leczenia i obsługi fachowego sprzętu nie przybywa. Wręcz odwrotnie – systematycznie ubywa. „Wąskim gardłem” systemu są np. przymusowe kwarantanny lekarskich bądź pielęgniarskich rodzin, spowodowane wirusem w przedszkolu lub szkole ich dzieci.

Ponieważ zmieniły się zasady wykonywania testów na obecność koronawirusa i sanepid zaprzestał zlecania ich osobom przebywającym w izolacji, wyjazdy mobilnych wymazobusów zostały wstrzymane.

Pacjenci ze skierowaniem lekarskim na wymaz w kierunku SARS-Cov-2 mogą poddać się badaniu w punkcie pobrań drive-thru przy Szpitalu Miejskim nr 4 (tel. 516-009-222, wjazd od strony ul. Zygmunta Starego) lub przy Szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa 2).

Gliwice nie ustają we wspieraniu Szpitala Miejskiego w walce z COVID

Na niezbędne zakupy gliwicki samorząd przeznaczył już blisko 3 mln zł. Dodatkowo miasto wsparło szpital kwotą 21,5 mln zł na bieżącą działalność. Dzięki temu do „4” systematycznie trafiają środki ochrony osobistej i aparatura medyczna. Zakupiono m.in. 9 respiratorów, defibrylator i nowe analizatory parametrów krytycznych, diatermię elektrochirurgiczną, wydajne i ciche ssaki elektryczne, nowe pompy infuzyjne, oczyszczacze powietrza, generatory ozonu, urządzenie do ogrzewania płynów, elektrokardiografy, aparaty do hemodializ i do USG oraz pozycjonery zapewniające pacjentom zakażonym koronawirusem, przebywającym na oddziale OIOM, optymalne ułożenie. Kupiony z miejskich środków nowy tomograf komputerowy jest, w przypadku podejrzenia o zarażenie pacjenta wirusem SARS-CoV-19, źródłem obrazów diagnostycznych różnicujących choroby płuc, a badanie nim to skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.

Z myślą o pacjentach zakażonych koronawirusem zakupiono kolejne aparaty do hemodializ, które trafiły do nowej szpitalnej stacji dializ zlokalizowanej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 20. Dofinansowany przez miasto zakup tych urządzeń pozwolił zwiększyć liczbę obsługiwanych stanowisk i zabezpieczyć dokończenie dializy w przypadku awarii. W nadchodzącym czasie, z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, kupowane będą również: pompy infuzyjne dla oddziału OIOM (6 sztuk) wraz ze stacją dokującą, 3 materace przeciwodleżynowe oraz 3 komplety aparatów do terapii wysokoprzepływowej tlenem.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia pomagającego w walce z COVID-19 Gliwice przeznaczyły także środki pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki wsparciu G-ZM gliwicka lecznica zyskała m.in. analizator immunochemiczny, sterylizator parowy wraz z wózkiem transportowo-załadowczym i wózkiem wsadowym, myjnię-dezynfektor wraz z wózkiem wsadowym 5-poziomowym, wózkiem wsadowym do mycia narzędzi chirurgicznych i wózkiem wsadowym do mycia wyposażenia endoskopów, aparat USG Mindray TE7 z dwoma głowicami oraz 2 respiratory.

Warto wiedzieć, że w nadchodzącym czasie przy obydwu siedzibach Szpitala Miejskiego powstanie miasteczko medyczne z boksami, by zimą nie przyjmować pacjentów w namiotach. Część boksów posłuży jako izby przyjęć, inne jako izolatki obserwacyjne, w których chorzy będą oczekiwać na wynik testu PCR.

Na te potrzeby Miasto Gliwice zawarło ze Szpitalem Miejskim nr 4 umowę dotacji w kwocie 215,6 tys. zł. Zmiany prawne sprawiły jednak, że lecznica nie mogła przystąpić do szybkiego zakupu i adaptacji boksów, lecz musiała ogłosić przetarg na ich nabycie. Postępowanie przetargowe jest w toku.

Miasto pomaga mieszkańcom

Od marca gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania pomocowe na rzecz osób objętych izolacją i kwarantanną, realizowane przy współpracy z Centrum Ratownictwa Gliwice, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gliwicach Brzezince, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W bazie OPS widnieje 21 wolontariuszy gotowych nieść pomoc w codziennych sprawunkach, takich jak np. zrobienie zakupów spożywczych do kwoty 100 zł, wykup recepty, wyprowadzenie psa, wyniesienie śmieci, zrealizowanie miesięcznych opłat, odbiór paczki żywnościowej z PCK, Caritasu i innych, dostarczenie druków (wniosków, zaświadczeń) do siedziby OPS. Pracownicy socjalni OPS pracują w sposób ciągły. Są w stałym kontakcie z osobami starszymi, niesamodzielnymi i w razie konieczności udzielają im niezbędnej pomocy, przestrzegając rygorów sanitarno-epidemicznych.

Już wiosną koronawirus odcisnął mocne piętno na ogólnoświatowej gospodarce. Bardzo szybko nie tylko poszczególne kraje, ale też regiony i miasta wprowadzały rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców. W Gliwicach utworzono Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców. W związku z epidemią do Urzędu Miejskiego wpłynęło 339 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Według stanu na 9 października prezydent miasta umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 606 438,82 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3 305 695,57  zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości: 896 828,00 zł. Co istotne, ta pomoc nadal jest udzielana! Na stronie bip.gliwice.eu (Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii => Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja) można znaleźć szczegółowe informacje dla podatników ubiegających się o ulgi w podatkach lokalnych odnośnie wymaganych w tym zakresie dokumentów (wraz z linkami do formularzy) i opis procedur rozpatrywania wniosków. Informacje te są na bieżąco aktualizowane przez Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach.

Od początku epidemii w naszym mieście działa Gliwicka Baza Wsparcia, do której zgłosiło się blisko 70 firm i wolontariuszy chcących nieść pomoc w tym trudnym okresie. Oferowana pomoc jest różnorodna – nawet drobne wsparcie jest istotne i skrupulatnie wykorzystywane przez instytucje „pierwszej linii frontu”, jak Szpital Miejski nr 4 czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak dołączyć do GBW? Wystarczy zaoferować swoją pomoc, wysyłając e-mail na adres: bazawsparcia@um.gliwice.pl, podając rodzaj wsparcia i dane kontaktowe, lub dzwoniąc pod numer tel. 32/232-04-77. Pośrednikiem między oferującymi pomoc a potrzebującymi jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Co z przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki niepubliczne? Miasto utrzymało dotację w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 za okres wiosennego zamknięcia placówek, a w przypadku kolejnego zamknięcia lub ograniczenia liczby dzieci w placówkach na mocy odgórnych nakazów związanych z COVID dotacja nadal będzie utrzymana. Przyjęte rozwiązanie stanowi równoczesne wsparcie rodziców (zmniejszenie wysokości pobieranej opłaty) oraz podmiotów prowadzących żłobki (dofinansowanie do kosztów prowadzenia placówki).

W kontrze do koronawirusa – działania zapobiegawcze

W autobusach komunikacji miejskiej ponownie zwiększono „strefy buforowe” oddzielające pasażerów od kierowcy do obszaru zawierającego pierwszy rząd siedzeń. Wnętrza pojazdów są codziennie dezynfekowane, a raz w tygodniu wykonywana jest kompleksowa dezynfekcja wnętrza autobusów przy użyciu środka wirusobójczego.

Na wniosek miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS wznowiono dezynfekcję części wspólnych, polegającą na dodatkowym czyszczeniu płynami dezynfekującymi powierzchni klamek, drzwi wejściowych, poręczy, paneli domofonów, przycisków wind itp.

Wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej działają przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązuje tam nakaz zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz bezwzględnego zakrywania nosa i ust.

W DPS „Opoka” zarekomendowano ograniczenie wyjść mieszkańców (tylko na wizyty specjalistyczne, z zachowaniem reżimu, pod opieką personelu) i ograniczono odwiedziny – odbywają się w wydzielonej strefie, a osoby odwiedzające są zaopatrzone w środki ochronne oraz oddzielone szybą. Mieszkańcy DPS-u zostali zaszczepieni przeciw grypie.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

coronavirus baner

Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - jest obowiązkowe w całym kraju!  Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

Przy planowaniu chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych należy pamiętać, że od 17 października obowiązywać będzie limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Jak to wygląda w pozostałej części kraju? W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Godziny dla seniora od 15 października

Od 15 października 2020 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

 Oprócz tego:

  •     zaostrzone zostają zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki,
  •     zalecane jest maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

STREFA ŻÓŁTA - SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus

Weź udział w naborach i działaj!

baner

GCOP zaprasza przedstawicieli gliwickich organizacji pozarządowych do zgłaszania się i działania w zespołach branżowych. Trwa również nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice.

Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy nabór do zespołów: kultury, edukacji i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, turystyki połączonej z krajoznawstwem i ekologią – mówi Marta Kryś, dyrektor GCOP, który koordynuje gliwickie zespoły branżowe.

Zespoły branżowe tworzą pasjonaci i lokalni liderzy z różnych dziedzin. Podczas spotkań współpracują, wypracowują rozwiązania, wymieniają się wiedzą, utrzymują też kontakt z mieszkańcami, poznają ich potrzeby i informują o podejmowanych inicjatywach. Ponadto wspomagają Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego opiniując uchwały Rady Miasta.

Zgłoszenia należy wysłać do 23 października. Nabór jest przeprowadzany w następujących zespołach: kultury, edukacji i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, turystyki połączonej z krajoznawstwem i ekologią. Kandydaci mogą zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gcop.gliwice.pl. Więcej informacji na temat zgłoszeń oraz charakteru działania zespołów branżowych można otrzymać w GCOP pod numerem tel. 32 238 81 67 lub drogą mailową: sekretariat@gcop.gliwice.pl.

Drugą możliwością aktywnego uczestniczenia w działaniach, które kształtują współpracę miasta i organizacji pozarządowych, jest udział w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice, których realizacja nastąpi w roku 2021. Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.gcop.gliwice.pl. Zgłoszenia można dokonać do 30 października 2020 r. we wszystkich lokalach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. (mf)

ePUAP to oszczędność czasu i pieniędzy

laptop z logo ePUAP-u

Składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej się opłaca. Klienci oszczędzają na kosztach wydruku i przesyłki.

Wiele spraw urzędowych można załatwić, korzystając z platformy ePUAP. Administrator konta posługuje się tak zwanym Profilem Zaufanym, dzięki któremu może składać wnioski. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Instrukcję krok po kroku, jak założyć PZ, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

ePUAP jako forma kontaktów z urzędami jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych (którzy mogą działać za pośrednictwem swoich przedstawicieli, osób upoważnionych). Co istotne, wartość dokumentów elektronicznych złożonych przez ePUAP jest taka sama, jak tych złożonych papierowo. O tym, że w efekcie wyboru elektronicznej formy komunikacji z urzędem skraca się czas załatwiania spraw, wiedzą przede wszystkim ci klienci, którzy często załatwiają sprawy urzędowe.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach elektronicznie – bez wychodzenia z domu.