Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Informator dla niepełnosprawnychKontakt

KLIKNIJ ABY POWIEKSZYĆ


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie zaprasza do zapoznania się z informacją o planowanym na 2016 r. uruchomieniem szkoły z pionem terapeutycznym w Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i NiedowidzącymZiemięcicach. Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat:

 • dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.
 • dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
  • wady słuchu,
  • przewlekłe choroby,
  • zespoły neurologiczne,
  • zaburzenia zachowania.

Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej Fundacji www.rfpn.org/fundacja/ziemiecice.html


PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Miasta Gliwice, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, mogą pobierać i składać wnioski w biurze obsługi środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującym się w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 w:

• poniedziałki, w godz. 12.30 – 16.30,

• wtorki i środy, w godz. 8.00 – 11.00,

• czwartki, w godz. 12.00 – 15.00,

• piątki, w godz. 12.00 – 14.00.

Wnioski są również dostępne na stronie GOIN – www.goin.gliwice.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I – do 30 sierpnia 2015 r. 

MODUŁ II – do 30 września 2015 r.

W roku 2015 program obejmuje następujące moduły wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się w tym: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 


 


 

UWAGA ZMIANY DOTYCZĄCE KART PARKINGOWYCH

 

Od 1.07.2014r. z wnioskiem o kartę parkingową należy występować do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach ul. Bojkowska 20 (ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ).
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r

NOWE PRZEPISY O KARCIE PARKINGOWEJ wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1446) obowiązują od 1 lipca 2014r. [więcej]


Osoby z niepełnosprawnością ruchową informujemy, że ze względu na bariery architektoniczne w Powiatowym Urzędzie Pracy, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem PUP w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów. Osoby zainteresowane taką formą kontaktu, proszone są aby umawiały się na spotkania za pośrednictwem Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 32-239-11-09 lub bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy tel. 32-231-18-41.


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09.

1. Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych

2. Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Poradnik dla osób niepełnosprawnych

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab