Zachodnia Brama Metropolii Silesia-Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Zachodnia Brama Metropolii Silesia-Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 186 365 384,11 PLN
Kwota wsparcia 133 251 416,30 PLN
Okres realizacji 18.12.2020 - 27.01.2023
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu jest stworzenie centrum przesiadkowego w Gliwicach po północnej stronie obecnego dworca
kolejowego. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in:

  • budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów,
  • zagospodarowanie terenu,
  • budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym,
  • budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta,
  • przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy obejmujący dworzec autobusowy, dworzec
kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z
obsługą podróżnych.

Informacje o projekcie