SPRZEDAŻ - dz. nr 1158, 1160, 1161, obręb Sośnica, ul. Żeromskiego

Opublikowane: 14.03.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości

16 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 1158 o pow. 0,0432 ha, zapisaną w KW nr GL1G/00039357/6, nr 1160 o pow. 0,0852 ha, zapisaną w KW nr GL1G/00033797/0 oraz nr 1161 o pow. 0,0835 ha, zapisaną w KW nr GL1G/00108253/2, obręb Sośnica. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w Gliwicach w rejonie ul. Żeromskiego i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 654 000,00 zł
Wadium: 65 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 6540,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_1158-1

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 4 marca 2024 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1158 o pow. 0,0432 ha, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tereny zabudowane; dr – drogi; KW nr GL1G/00039357/6.
Działka nr 1160 o pow. 0,0852 ha, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe; KW nr GL1G/00033797/0.
Działka nr 1161 o pow. 0,0835 ha, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne tereny zabudowane; KW nr GL1G/00108253/2.
Łączna powierzchnia: 0,2119 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w rejonie ul. Żeromskiego w odległości ok. 6 km od centrum miasta. W pobliżu znajduje się wjazd na trasę DTŚ i autostradę A4. W sąsiedztwie znajdują się zabudowa mieszkaniowo-usługowa, drobne punkty handlowo-usługowe oraz ogródki działkowe. Działki stanowią teren niezabudowany, porośnięty zielenią, częściowo zadrzewiony. Każda działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, natomiast wspólnie tworzą zwarty obszar o nieregularnym kształcie. Działka nr 1158 o kształcie wydłużonym i wąskim stanowi częściowo fragment drogi dojazdowej. Przez działkę nr 1161 przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa, natomiast przez działkę nr 1158 przebiega sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacyjna. W pobliżu działek przebiega sieć ciepłownicza.
Część działki nr 1158 o łącznej powierzchni 6,90 m2 objęta jest sześcioma umowami dzierżawy, zawartymi do 31 lipca 2024 r. z przeznaczeniem pod istniejące garaże. W związku z powyższym w chwili zakupu nowonabywca wchodzi w obowiązki i prawa wydzierżawiającego.
Wpisy w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00039357/6 nie dotyczą działki nr 1158, natomiast dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Dział III i IV ksiąg wieczystych nr GL1G/00033797/0 i GL1G/00108253/2 wolne są od wpisów.
Na wysokości działki prywatnej nr 1159, obręb Sośnica, działka nr 1158 zagospodarowana jest zielenią, częściowo utwardzona (wjazd na posesję). Dodatkowo, ogrodzenie z działki nr 1159 częściowo wchodzi na działki gminne nr 1158 i 1160. Na zachodnią część działek nr 1160 i 1161 wchodzi fragment ogrodzenia z działek prywatnych nr 1152 i 1153, obręb Sośnica oraz niewielki fragment budynku z działki nr 1152, obręb Sośnica. Na południową część działki nr 1158 wchodzi fragment blaszanego ogrodzenia zlokalizowanego na działce sąsiedniej nr 1173/2, obręb Sośnica. Na powyższe przekroczenia granic nie zostały ustanowione służebności.
Odwodnienie działek w gestii przyszłego nabywcy. Zgodnie z mapą ewidencyjną na przedmiotowych działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, będącej na majątku Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, odpowiada za nie przyszły nabywca. Ponadto na działce nr 1161, zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna ks 63 mm a na działce nr 1158 kanalizacja sanitarna ks160 mm. W granicach działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
Skomunikowanie kompleksu działek odbywać się będzie poprzez działkę nr 1158 oraz częściowo działką gminną nr 1171 do drogi publicznej ul. Żeromskiego. Na rzecz każdoczesnego właściciela kompleksu działek nr 1158, 1160, 1161, obręb Sośnica, ustanowiona zostanie w dniu sprzedaży, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6974/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8521/23 z dnia 21 września 2023 r., odpłatna nieograniczona w czasie służebność polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1171 w części o powierzchni 76,80 m2, zapisaną w KW nr GL1G/00039510/7. Przy zakupie kompleksu działek nowonabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 8548,50 zł (brutto) z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności. Zgodnie z uzyskaną opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w najbliższych latach nie planuje się budowy drogi w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem 35 KDD (ul. Żeromskiego – działka nr 1972). W celu wybudowania powyższego fragmentu drogi, nowonabywca będzie mógł zawrzeć z Zarządem Dróg Miejskich umowę użyczenia.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działki nr 1158, 1160, 1161 od dnia 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach w dniu 10 czerwca 2010 r. uchwałą nr XXXV/1062/2010, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 143 z dnia 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, południowa część działki nr 1158 oraz działka nr 1161 położone są na terenie oznaczonym symbolem 05 MNn, co oznacza: tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które zaliczone zostały do terenów nowej zabudowy i zagospodarowania.
Przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi pożytku publicznego, drobna wytwórczość.
Przeważająca część dz. 1158 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 01 MWn – tereny nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które zaliczone zostały do terenów nowej zabudowy i zagospodarowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi.
Niewielka, północna część dz. 1158 (ok. 11,50 m2) znajduję się na terenie o symbolu 35 KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, które zaliczone zostały do terenów infrastruktury i komunikacji. Zgodnie z uzyskaną opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w najbliższych latach nie planuje się budowy drogi w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem 35 KDD.
Działka nr 1160 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 33 MN, co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które zaliczone zostały do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Przeznaczenie uzupełniające: drobna wytwórczość, usługi.
W ww. planie, przedmiotowe działki znajdują się w granicach:

 • obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338,
 • obszaru rewitalizacji1,
 • strefy ochrony archeologicznej,
  a ponadto część nieruchomości – w strefie ochrony stanowiska archeologicznego nr 9.

Wszelkie roboty ziemne w tym obszarze wymagają wcześniejszych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 65 400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. 1158, 1160, 1161, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działki będą nabywane”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 9 maja 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8663/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1158, 1160, 1161, obręb Sośnica, położonego w Gliwicach w rejonie ul. Stefana Żeromskiego, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 15 czerwca 2024 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8663/2023 z dnia 19 października 2023 r.

7.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

7.6. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie ogólnopolskiej („Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

7.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>