Rodzina 3+

Rodzina 3+

Dodano: 30.11.2012

Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny jako wartości, zapewnienie odpowiednich warunków jej funkcjonowania, przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych to istotne kierunki działań prorodzinnych Miasta.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych dnia 5 września 2019 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr VIII/154/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”

PARTNERZY PROGRAMU

Program ma na celu:

 1. wspieranie rodzin wielodzietnych
 2. umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji
 3. promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych
 4. ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług ,w szczególności kultury i sportu

Kto może być uczestnikiem programu
Członkowie rodzin wielodzietnych:

 • Rodzice (rodzic), małżonek rodzica, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje.
 • zamieszkujący na terenie Miasta Gliwice

W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu

Jak przystąpić do programu

1. Wypełnienie wniosku.

 • Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+”.
 • Rodzic lub opiekun pobierają wniosek ze strony internetowej miasta  lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego i wypełniają go danymi wszystkich członków rodziny oraz dołączają odpowiednie dokumenty:
  • w przypadku rodziców lub innych opiekunów - dokument tożsamości ze zdjęciem
  • w przypadku dzieci szkolnych do 18 roku – aktualna legitymacja szkolna
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie lub legitymacja albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia
  • w przypadku opiekunów – postanowienie sądu (np. o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, o ustanowieniu opiekuna prawnego).
  • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenie wniosku.

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. Odebranie karty.

 • Karta przysługuje bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku). Kartę może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku. Karta wydawana jest na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

4. Informacje dodatkowe:

 1. Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu mogą korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą „Rodzina 3+” i w jego obecności.
 2.  Podmioty, które oferują ulgi i zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone naklejką informacyjną logo programu „Rodzina 3+”.
 3. O każdej zmianie sytuacji rodzinnej członkowie rodziny wielodzietnej korzystający z programu „Rodzina 3+” są zobowiązani powiadomić Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 3+” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty „Rodzina 3+”.
 5. Za wydanie kolejnego duplikatu pobierana będzie opłata w wys. 20,00 zł. Wpłatę z tytułu opłaty za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty Rodzina 3+ należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice lub w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do  wniosku o wydanie duplikatu karty. NUMER KONTA 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Rodzina 3+” prywatnych przedsiębiorców np.: kina, sale zabaw dla dzieci, fitness, punkty usługowe, księgarnie.
Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 32 239-12-59, fax. 32 239-12-31 e-mail: zd@um.gliwice.pl

Wzór karty „Rodzina 3+”

 

Załączniki: