Ogłoszenia oświatowe

Ogłoszenia oświatowe

Uaktualniono: 18.11.2020 / pdf

 Wyprawka szkolna - Ważne informacje!


Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021, w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Pomoc finansowa udzielana jest niezależnie od dochodu. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2020 roku.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych


Wypoczynek letni

Publiczne placówki oświatowe organizujące wypoczynek letni w roku 2020:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – Półkolonie w ramach zadania pn. „Półkolonie dla dzieci romskich i polskich z terenu miasta Gliwice”. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – Półkolonie w ramach realizacji projektu „Z psychomotoryką przez świat”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oprócz tego ofertę wypoczynku wakacyjnego realizowanego przez placówki oświatowe miasta Gliwice, uzupełnia oferta Młodzieżowego Domu Kultury – warsztaty dla dzieci i młodzieży: Link do strony MDK

Poza organizacją wypoczynku wakacyjnego w gliwickich publicznych placówkach oświatowych, miasto Gliwice wspiera również zajęcia organizowane przez wyłonione w drodze konkursów, organizacje pozarządowe:

  1. KS Sośnica Gliwice – zajęcia sportowe (z piłki nożnej, zajęcia z piłki ręcznej, koszykówki, baseballa i softballa, tańca, zajęcia ze sztuk walki)
  2. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska TEAM Gliwice – obóz piłkarski
  3. Centrum Inicjatyw Społecznych – spotkania edukacyjne przybliżające zagadnienia kultury
  4. Stowarzyszenie GTW – półkolonie letnie
  5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – półkolonie i obóz harcerski
  6. Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla dzieci w Sośnicy – zajęcia świetlicowe oraz wycieczki
  7. Fundacja Media 3.0 – zajęcia dla dzieci z programowania

Zielone kolonie

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminach od 04 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r., zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach".


Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczycielu!
Jeśli bezskutecznie poszukujesz w szkołach pracy, odwiedzasz kolejne placówki pozostawiając swoje CV i czekasz, czy ktoś się do Ciebie odezwie, spróbuj skorzystać z jeszcze jednej formy poszukiwania pracy.

więcej...

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2018 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 19 gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie 'TUTAJ'.