Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Uaktualniono: 17.04.2020 / pdf

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021

 1. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 657)  - postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Kuratorium Oswiaty):
  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji-nowe-rozwiazania/

 2. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji w środkach masowego przekazu i strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 3. Po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty wiążących informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, przedstawimy je na niniejszej stronie.

 4. Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie. Każdy kandydat (absolwent gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej) będzie mógł się starać o przyjęcie do trzech szkół.

 5. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych rozporządzeniem MEN i Decyzją ŚKO, tzn. wszyscy kandydaci, niezależnie od miejsca zamieszkania, będą mieli prawo wziąć udział w rekrutacji, na tych samych zasadach. Rekrutacja będzie prowadzona do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st).

 6. Gliwickie szkoły ponadpodstawowe (tzw. "średnie"), będą otwierały oddziały o liczebności podobnej jak w latach poprzednich. Wolne - nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów gliwickich szkół podstawowych - miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego, których serdecznie zapraszamy do gliwickich szkół średnich.

 7. Informacje dotyczące oddziałów do których będzie prowadzony nabór znajdują się na stronach internetowych szkół. Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz ważne dla kandydata informacje o  terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

Wszystkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej i zasad rekrutacji obowiązujących w tym roku (w tym terminy, niezbędne dokumenty potrzebne przy rekrutacji) zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie będą mogli znaleźć również na stronie https://slaskie.edu.com.pl po podjęciu przez MEN i ŚKO decyzji dotyczących rozpoczęcia rekrutacji.