SPRZEDAŻ - działka nr 889/3, obręb Bojków, ul. Zielna-2

Opublikowane: 29.02.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

7 maja 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 889/3 o pow. 0,1163 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00037299/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Zielnej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 520 700,00 zł
Wadium: 52 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 5210,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_889_3-2

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 889/3 o pow. 0,1163 ha, obręb Bojków, użytek: RIIIa – grunty orne (pow.0,0645 ha), RIIIb – grunty orne (pow. 0,0035 ha), PsIII – pastwiska trwałe (pow. 0,0423 ha), Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (pow. 0,0060 ha), KW nr GL1G/00037299/7.
Z uwagi na użytki oznaczone symbolami RIIIa, RIIIb, w przypadku zabudowy terenu, należy zwrócić uwagę na konieczność wyłączenia terenu z produkcji rolnej.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Zielnej w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta, w odległości ok. 2 km od drogi krajowej nr 78 i ok 3 km od wjazdu na autostradę A4. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.
Działka stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany, wykorzystywany jako pole uprawne. Kształt działki regularny, prostokątny.
W pobliżu działki, w pasie drogi lokalnej – ul. Zielnej, przebiega sieć wodociągowa (wo225), kanalizacyjna sanitarna oraz deszczowa (ks200, kd300), gazowa (gs50), elektroenergetyczna (eN). Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. Na przedmiotowej działce mogą być również zlokalizowane przyłącza kanalizacji deszczowej, za które odpowiada przyszły nabywca.
Działka nr 889/3, obręb Bojków, powstała w wyniku podziału działki nr 889. W dziale III KW nr GL1G/00037299/7 widnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego, tj. ograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 889, obręb Bojków, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedmiotowa służebność nie dotyczy przedmiotu zbycia.
Dział IV KW jest wolny od wpisów.
Skomunikowanie działki winno się odbywać poprzez: działkę nr 889/1, 1715, 890/1, obręb Bojków, stanowiące drogę dojazdową – ul. Zielną, następnie poprzez działkę nr 890/7, 1716, 1719, obręb Bojków, stanowiące drogę lokalną – ul. Kwiatów Polnych do drogi publicznej ul. Rolników zjazdem istniejącym.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działkę nr 889/3, obręb Bojków, od dnia 10 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach. Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 11 z dnia 7 lutego 2006 r., poz. 409.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem E1.6/MN2, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN2.
Dla terenu o symbolu E1.6/MN2 ustalono m.in.:
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowa działka, w obowiązującym planie, położona jest na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta zasięgiem stref:

  • SH-2 – obserwacji archeologicznej,
  • SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Na rysunku planu uwidoczniony został przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Ponadto Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach opracowania projektu planu, sporządzonego na podstawie ww. uchwały.
Przedmiotowa działka jest zlokalizowana w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne i pod inwestycje.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 maja 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 52 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 889/3, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 29 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9107/24 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr PM-7464/2023 z dnia 10 marca 2023 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 889/3, obręb Bojków, położoną w Gliwicach przy ul. Zielnej, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 6 czerwca 2024 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9107/24 z dnia 5 stycznia 2024 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XLIV/903/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>