SPRZEDAŻ - działka nr 835, obręb Kolej, ul. Gdańska-1

Opublikowane: 28.03.2024

 

herb_Gliwic

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: przy ul. Gdańskiej w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 835, obręb Kolej, KW nr GL1G/00044566/2, użytek dr – drogi, powierzchnia gruntu 0,0082 ha.

3. Opis nieruchomości

mapa_835-1

Zabudowana nieruchomość położona jest w Gliwicach w odległości ok. 3 km od centrum miasta, blisko wjazdu na trasę DTŚ. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w bliskiej odległości. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowa, tereny produkcyjne. Działka stanowi teren płaski, zagospodarowany jako droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej i służy jako dojazd do działek nr 397, 399 i 400, obręb Kolej, zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul Gdańskiej 7, 9, 11, w pozostałej, niewielkiej części stanowi zieleń niską. Granice działki tworzą kształt wydłużony i wąski. Przez działkę przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna, i gazowa. Teren ma także dostęp do sieci elektroenergetycznej.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią  szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/575/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 75 z dnia 11 sierpnia 2004 r., poz. 2217) działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN2 – co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, dla której ustalono:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza, dojazdy, uzbrojenie działki, zieleń i ogrody przydomowe.

Teren objęty jest zasięgiem:

 • terenu górniczego KWK „Sośnica” i KWK „Gliwice”,
 • strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 25 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 260,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 14 maja 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.

7. Wadium
Wadium w wysokości 2600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem przelewu: „Przetarg, dz. nr 835, obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 7 maja 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Biorąc pod uwagę usytuowanie działki oraz jej powierzchnię nie może ona stanowić nieruchomości do samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, zatem zostaje przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, tj. nr 397, 399, 400, obręb Kolej, których warunki zagospodarowania może poprawić.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana będzie z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą);
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 7 maja 2024 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 7 maja 2024 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9243/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 835, obręb Kolej, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 13 czerwca 2024 r.

10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9243/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32/338-64-22.

10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>