SPRZEDAŻ - działka nr 72, obręb Kłodnica, ul. Góry Chełmskiej

Opublikowane: 14.03.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
ogłasza

16 maja 2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 72, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00036326/9.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i KW
Działka nr 72, obręb Kłodnica, położona przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach, o powierzchni 0,4952 ha, użytki: RIVb – grunty orne, księga wieczysta nr GL1G/00036326/9.

mapa_72

Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość obejmująca działkę nr 72, obręb Kłodnica, położona jest przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, porośnięte drzewami i krzewami oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W bliskiej odległości, na zachód od nieruchomości znajdują się tereny Cmentarza Centralnego, a na północny-wschód od nieruchomości znajduje się centrum handlowe. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość ma bliski dostęp do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej kd400.
Działka nr 72, obręb Kłodnica, nie jest położona przy istniejącej drodze publicznej i w chwili obecnej nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Skomunikowanie działki nr 72, obręb Kłodnica, powinno odbywać się poprzez ul. Handlową (działka nr 86, obręb Kłodnica, stanowiąca własność prywatną) do ul. Kozielskiej, po uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości od właściciela działki nr 86.
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub zmiana sposobu ich zagospodarowania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działek do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.
Fragmenty działki nr 72, obręb Kłodnica, przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną klasy dojazdowej. W przypadku późniejszego przejęcia przez Miasto Gliwice tych fragmentów nieruchomości, ich wartość zostanie określona zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania, a nie na podstawie średniej ceny 1 m2 uzyskanej w wyniku przetargu.
Z uwagi, iż na działce sąsiedniej, tj. nr 70, obręb Kłodnica, znajduje się rów melioracyjny oraz z uwagi na znajdującą się na działce nr 72, obręb Kłodnica, skarpę rowu, przy sprzedaży zostanie ustanowione przez nabywcę, na rzecz Miasta Gliwice, nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo użytkowania części działki, tj. w pasie o szerokości 3,00 m od skarpy rowu na jej całej długości. Prawo użytkowania polegać będzie na prawie korzystania z terenu przyległego do rowu w celu bieżącego utrzymania, dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, budowy, przebudowy, kontroli, pomiarów, usuwania awarii, a także prac związanych i ich eksploatacją, z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robót.

Obciążenia nieruchomości
Działka nr 72, obręb Kłodnica, jest obciążona nieograniczoną w czasie, odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem służebnością gruntową w pasie o długości około 9,0 m i szerokości około 3,0 m, co daje łączną powierzchnię służebności około 27,0 m2, w celu umożliwienia posadowienia oraz pozostawienia i zapewnienia dostępu do urządzeń kanalizacji deszczowej o średnicy sieci PVC Dz400, wraz z pasem technologicznym do jej obsługi (obecnie brak wpisu w KW). Prawo służebności ustanowione zostało na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela nieruchomości gruntowych obejmujących działki nr 75, 76 i 77, obręb Kłodnica.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 72, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, na którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r., pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 72, obręb Kłodnica, znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:
1 MNn, 2MNn – opisanymi jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MNn, 2 MNn ustalono:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach wolno stojących,
  2. garaże, budynki gospodarcze,
  3. dojścia, dojazdy i parkingi,
  4. sieci infrastruktury technicznej,
  5. zieleń i ogrody przydomowe.

013 KDD 1/2 – opisanym jako: tereny dróg dojazdowych, projektowanych.

Dla terenu oznaczonego symbolem 013 KDD 1/2 ustalono:

 1. przeznaczenie podstawowe - drogi dojazdowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. parkingi,
  3. sieci infrastruktury technicznej.

Tereny dróg dojazdowych oznaczonych w ww. planie symbolem KDD zaliczone zostały do terenów dróg publicznych.

Dla ww. nieruchomości obowiązuje:

 • zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
 • bezwzględne ograniczenie wysokości obiektów budowlanych do 298,75 m nad poziomem morza.

Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego nr 337 „Gliwice”, a na rysunku planu uwidoczniony został przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Obowiązujący plan miejscowy ustala, że scalenia i podziały nieruchomości dokonywane będą przy zachowaniu następujących zasad:
minimalne wielkości nowo wydzielanych działek:

 • dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m2, przy minimalnej szerokości frontu działki – 18,0 m,
 • dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 350 m2, przy minimalnej szerokości frontu działki – 14,5 m.

Z analizy parametrów działki (powierzchni, długości, szerokości) i parametrów części działek położonych na poszczególnych terenach, w zakresie możliwości zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym planie miejscowym wynika że, jest możliwość zagospodarowania ich zgodnie z przeznaczeniem w mpzp, jednakże działka nr 72, obręb Kłodnica, nie jest położona przy istniejącej drodze publicznej i w chwili obecnej nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 700 000,00 zł brutto
(cena zawiera 23%  podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)
Wadium: 170 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 000,00 zł

Wadium
Wadium w wysokości 170 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 72, obręb Kłodnica, imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej lub NIP w przypadku nabycia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 9 maja 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9132/24 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 72, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach, księga wieczysta nr GL1G/00036326/9, stanowiącą własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy zbycia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy nastąpi do 17 czerwca 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały nr XLVII/1039/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00036326/9 oraz stanem faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci, sposobem skomunikowania z drogą publiczną. Nabywca przejmie przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu, na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w prasie ogólnopolskiej „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2213).

9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>