SPRZEDAŻ - działka nr 28/1, obręb Łabędy, ul. Anny Jagiellonki-1

Opublikowane: 29.02.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

7 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 28/1, obręb Łabędy, o powierzchni 0,2221 ha, KW GL1G/00040386/8, położonej przy ul. Anny Jagiellonki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 531 200,00 zł
Wadium: 53 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 5320,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Część nieruchomości obejmująca działkę nr 28/1, obręb Łabędy, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8519/2023 z dnia 21 września 2023 r.

mapa_28_1-1

I przetarg nieograniczony został przeprowadzony 30 stycznia 2024 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka nr 28/1, obręb Łabędy, jest położona przy ul. Anny Jagiellonki w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 8 km od centrum. Kształt nieregularny.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa. Teren ogrodzony, niezagospodarowany z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia na terenie działki: wodociągowa, kanalizacji deszczowej kd160, kanalizacji sanitarnej ks160, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Część podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu przecina działkę, na co należy zwrócić uwagę planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Przyłącza kanalizacji deszczowej, które są zlokalizowane na przedmiotowej działce nie stanowią własności miasta Gliwice i odpowiada za nie przyszły nabywca. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

uzbrojenie_28_1-1

Użytek: Bp: 0,2221 ha.
Usunięcie zieleni, tj. drzew i krzewów, może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.

Skomunikowanie nieruchomości
Skomunikowanie z drogą publiczną powinno się odbywać poprzez działkę nr 28/2 do ul. Anny Jagiellonki nowym zjazdem.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący działkę nr 28/1, obręb Łabędy, został oznaczony symbolem:
25MM – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie dopuszczalne:

 1. usługi nieuciążliwe wbudowane w parterach budynków,
 2. usługi nieuciążliwe – samodzielne budynku usługowe,
 3. zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
 4. niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
 5. urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.

Zakazy:

 1. lokalizacji usług związanych ze sprzedażą złomu i odpadów metalowych oraz innych produktów odpadowych i surowców wtórnych,
 2. lokalizacji usług komercyjnych z zakresu handlu hurtowego wymagających w szczególności urządzenia placów handlowych, składowych, magazynowych, w tym parkingów dla samochodów o wadze własnej powyżej 3,5 t.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z ustaleniami ww. planu opiniowany teren znajduje się w granicach:

 • Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 330 – Gliwice,
 • Ścisłego obszaru Rewitalizacji Łabędy.

Obiekty na działce nr 28/1 wskazane do objęcia ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego, opisane jako obiekty o funkcji mieszkalnej i usługowej powstałe przed 1945 rokiem przy ul. Zawadzkiego (obecnie Anny Jagiellonki) 36, 38 oraz oznaczone na rysunku planu miejscowego zostały wyburzone.
Niezależnie od powyższego informujemy, że 27 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XVIII/361/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej. Przedmiotowa działka jest położona na obszarze objętym ww. uchwałą

Obciążenia nieruchomości
Działka nr 28/1, obręb Łabędy, jest obciążona służebnością przesyłu w zakresie kanalizacji sanitarnej o powierzchni 6,3 m2 na rzecz PWiK w Gliwicach.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 53 200,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 28/1, obręb Łabędy, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 29 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., księgi wieczystej oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8519/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowana działkę nr 28/1, obręb Łabędy, zapisaną w KW nr GL1G/00040386/8, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 6 czerwca 2024 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>