Aktualności | Sprawdź, co się zmieni!

Sprawdź, co się zmieni!

Sprawdź, co się zmieni!

Opublikowane: 01.01.2018 / Sekcja: Nauka 

Już od połowy stycznia gliwiczanie będą mogli składać wnioski do budżetu obywatelskiego. To wcześniej niż zwykle, ale dzięki temu zaplanowano więcej czasu na – postulowaną przez mieszkańców – lepszą weryfikację zadań. 

Znamy już procedurę gliwickiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Przyjmowanie wniosków mieszkańców rozpocznie się wcześniej niż dotąd, bo 15 stycznia, a potrwa do 26 stycznia. Termin zaplanowano specjalnie przed feriami zimowymi, które w naszym województwie rozpoczynają się 29 stycznia. Czas na składanie wniosków, w porównaniu do poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, został skrócony z 3 do 2 tygodni. Warto jednak wiedzieć, że wydłużenie tego terminu nie przyniosło w 2017 r. spodziewanych rezultatów – 252 z 340 wniosków wpłynęło do Urzędu Miejskiego dopiero w ciągu ostatnich 3 dni.

Przesunięcie terminów pozwoliło na spełnienie istotnych oczekiwań gliwiczan. – Mieszkańcy mieli w 2017 roku sporo uwag do weryfikacji wniosków, więc postanowiliśmy tak zmodyfikować plan działań, aby jak najwięcej czasu można było poświęcić na dokładniejsze poznanie każdego zadania proponowanego przez gliwiczan. Pamiętajmy, że liczba zgłaszanych pomysłów z roku na rok wzrasta, a czas na przeprowadzenie całej procedury jest ograniczony. Zmiana harmonogramu pozwoliła też na wprowadzenie etapu przyjmowania i rozpatrywania zażaleń na wynik weryfikacji jeszcze przed głosowaniem. To umożliwi ewentualne uwzględnienie na liście do głosowania zadań, dla których zażalenia zostaną uznane za zasadne – mówi Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, a do podziału pomiędzy osiedla jest większa pula pieniędzy

Uwagi do procedury na 2018 rok zgłaszali mieszkańcy, ale także pracownicy samorządowi, którzy ją realizują. Część z nich została rozpatrzona po październikowej ewaluacji przedsięwzięcia i otwartych spotkaniach z gliwiczanami. Ostatnim etapem były konsultacje społeczne, prowadzone od 14 do 28 listopada 2017 r., podczas których można było odnieść się do zapisów dokumentu regulującego w naszym mieście całą procedurę, czyli projektu zarządzenia Prezydenta Miasta.

W toku konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego wpłynęło 14 zgłoszeń z uwagami. Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez prezydenta Gliwic po konsultacjach to wzrost kwoty planowanej na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego do 6 mln zł w 2018 r., a także zrezygnowanie – na prośbę mieszkańców – z proponowanych wcześniej zmian dotyczących kwalifikowania wniosków. W efekcie do głosowania będą nadal kierowane zadania ogólnodostępne oraz – w przypadku projektów miękkich – także  te adresowane do mniejszych grup. Poza tym zadanie wskazywane do realizacji nie będzie musiało uzyskać poparcia ponad 100 mieszkańców. 

Szczegółowe wyniki konsultacji przedstawiono w prezentacji dostępnej na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski. W tym samym miejscu znalazły się informacje o podziale całej kwoty pomiędzy 21 osiedli i minimalnej liczbie głosów, która musi być oddana na poszczególne listy zadań, aby uznać głosowanie za wiążące. Zamieszczono tam także Zarządzenie nr 5537/17 Prezydenta Miasta z 19 grudnia 2017 r. w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r., określające zasady zgłaszania i wyłaniania zadań jednorocznych.

NOWOŚCI W GLIWICKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

  • Do składania wniosków zostały uprawnione organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach.
  • Skrócono czas przyjmowania wniosków, ale wydłużono czas ich weryfikacji.
  • Można składać zażalenia na wyniki weryfikacji wniosków, a rozpatrywanie ewentualnych zażaleń nastąpi jeszcze przed głosowaniem. 
  • Głosować mogą mieszkańcy, którzy w momencie oddawania głosu będą mieli ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 roku. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swoje opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru.
  • Z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos.

W przyszłym roku gliwiczanie zagłosują na zadania z budżetu obywatelskiego już po raz szósty

Obecnie wprowadzone zmiany to być może ostatnie modyfikacje w ramach dotychczas wypracowanej procedury. Wiele wskazuje na to, że w kwestii budżetu obywatelskiego czeka nas nowe otwarcie. W związku z zaawansowaniem parlamentarnych prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i prawdopodobieństwem wejścia w życie nowych przepisów, zakres i tryb dalszych działań związanych z budżetem obywatelskim w Gliwicach może ulec zmianie.

Projekt ustawy przyznaje bowiem wyłączne kompetencje radzie gminy do określania w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski.  Informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu w Aktualnościach i zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”.