Aktualności | Sprawdź proponowane zmiany. Wyraź swoją opinię

Sprawdź proponowane zmiany. Wyraź swoją opinię

Sprawdź proponowane zmiany. Wyraź swoją opinię

Opublikowane: 28.11.2017 / Sekcja: Miasto 

Do 28 listopada gliwiczanie mogą zgłaszać uwagi do proponowanych zasad kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym celu tradycyjnie zorganizowano konsultacje społeczne. Ich wynik oraz ostateczną wersję procedury poznamy 19 grudnia.

Pod konsultacje społeczne poddany został projekt zarządzenia Prezydenta Gliwic w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r. Jest on dostępny od 14 listopada na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski, a także w Informacji Głównej w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i na stanowisku Biura Podawczego w filii UM przy ul. Jasnej 31A.

Proponowana procedura określa szczegółowe zasady umożliwiające wybór i realizację zadań jednorocznych zgłaszanych przez mieszkańców, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Dokument zawiera harmonogram działań w 2018 r., zasady naboru wniosków i ich weryfikacji, informacje o formie i czasie trwania głosowania, w wyniku którego powstaje ostateczna lista zadań kwalifikowanych do wykonania.

Przygotowując się do nowej edycji budżetu obywatelskiego, rozpatrzyliśmy uwagi przekazywane w tym roku, m.in. podczas ewaluacji przedsięwzięcia. O możliwych zmianach dyskutowaliśmy m.in. podczas otwartych spotkań z mieszkańcami. Część zebranych uwag została uwzględniona w propozycji zarządzenia, które jest konsultowane teraz z gliwiczanami – informuje Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego.

Niektóre proponowane zmiany w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego:

  • Wyodrębnienie gliwickich organizacji pozarządowych jako nowej grupy podmiotów uprawnionych do składania wniosków (obok Rady Miejskiej, Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice). Jako reprezentanci określonej grupy społecznej organizacje pozarządowe nie będą musiały załączać do wniosku dodatkowych list poparcia, a każda z nich może zaproponować 3 zadania.
  • Wydłużenie etapu weryfikacji wniosków w celu postulowanego polepszenia jakości pracy nad rozpatrywaniem poszczególnych projektów i w konsekwencji skrócenie czasu przyjmowania wniosków z 3 do 2 tygodni (w tym roku, na prośbę mieszkańców, termin składania wniosków był wydłużony, ale zdecydowana większość wniosków wpłynęła do Urzędu Miejskiego w ciągu ostatnich 3 dni – w sumie 252 z 340 wniosków).
  • Wprowadzenie odwołań od wyników weryfikacji wniosków i rozpatrywanie ewentualnych zażaleń jeszcze przed głosowaniem. Zażalenia mają odnosić się bezpośrednio do treści zwartych w uzasadnieniach weryfikacji wniosków, które – podobnie jak w tym roku – będą udostępniane na stronie internetowej.  
  • Uprawnienie do głosowania mieszkańców, którzy w momencie głosowania będą mieli ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 roku. Młodsi mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje opinie.
  • Dopuszczenie do głosowania tylko takich zadań, które będą dostępne dla otwartego grona mieszkańców oraz kwalifikowanie do realizacji zadań, które uzyskały w glosowaniu poparcie co najmniej 100 mieszkańców, a w osiedlach, w których minimalna liczba głosów jest mniejsza niż 100 – zostały poparte co najmniej przez liczbę mieszkańców odpowiadającą minimalnej liczbie głosów wymaganej dla uznania glosowania za ważne.
  • Wprowadzenie zasady oddawania jednego głosu elektronicznego z jednego adresu mailowego.

Swoje uwagi (z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) do projektu zarządzenia  w sprawie zasad budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 14 do 28 listopada:

  • w formie elektronicznej, przesyłając na adres bo@um.gliwice.pl do godziny 24.00 dnia 28 listopada;
  • w formie papierowej, pozostawiając pismo w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21, na stanowisku Biura Podawczego lub w Informacji Głównej (parter – hol główny), lub na stanowisku Biura Podawczego w filii Urzędu przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00;
  • listownie, przesyłając pismo do 28 listopada na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice; na kopercie należy dopisać „BUDŻET OBYWATELSKI – KONSULTACJE”.

Za dzień złożenia opinii w formie papierowej przyjmuje się dzień złożenia pisemnej opinii w Urzędzie, bądź – w przypadku przekazania opinii listownie – datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia przekazanie opinii, będzie mogła wyrazić ją za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM przy ul. Zwycięstwa 21.

Prezydent Miasta informuje, że w związku rozpoczęciem w parlamencie prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (projekt ustawy został opublikowany 10 listopada 2017 r.) wynik rozpoczętych konsultacji społecznych dotyczących projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r. może zostać przekazany Radzie Miasta Gliwice w celu wykorzystania w pracach nad nową procedurą budżetu obywatelskiego.

Projekt ustawy  przyznaje bowiem radzie gminy wyłączne kompetencje  do określania w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski. 

Zakres i tryb dalszych prac jest więc uzależniony od przebiegu procesu legislacyjnego wymienionej ustawy.