Aktualności | Numery PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Opublikowane: 16.03.2023 / Sekcja: Miasto 

16 marca 2022 roku rozpoczęła się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Z kompletem niezbędnych dokumentów należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesantów – stanowiska spraw meldunkowych (pok. 002-003), parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, wejście od ul. Wyszyńskiego).

Urząd Miejski w Gliwicach jest czynny od poniedziałku do środy między godz. 8.00 a 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00 i w piątki między godz. 8.00 a 15.00.

Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Numer PESEL pozwala na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce.

Kto może złożyć wniosek?

 • Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego 2022 roku lub później i deklarują zamiar pozostania w Polsce.
 • Członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski z powodu działań wojennych w Ukrainie i deklarują zamiar pozostania w Polsce.
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy  – o ile przybyli z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi, nie są obywatelami polskimi ani obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Wniosek o rejestrację pobytu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium RP. Pobyt uznaje się za legalny do dnia 24 sierpnia 2023 roku (niezależnie od daty złożenia wniosku oraz daty przekroczenia granicy z Polską). Na podstawie wniosku o rejestrację pobytu (wypełnionego przez wnioskodawcę albo urzędnika) obywatelowi Ukrainy nadaje się numer PESEL.

Uwaga! Osoby, które korzystają z ochrony czasowej w innym państwie Unii Europejskiej przyznanej z powodu konfliktu w Ukrainie lub posiadają: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych albo złożyli lub mają zamiar złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, otrzymują numer PESEL na podstawie standardowej procedury dla cudzoziemców i nie są objęci ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na stronie bip.gliwice.eu można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (zakładka: Wirtualne Biuro Obsługi / Formularze). Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, pobierane są odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.

Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):

 • 1 fotografia w formie papierowej, biometryczna, spełniająca wymogi określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – jest możliwość zrobienia bezpłatnie prawidłowej fotografii w punkcie fotograficznym przy ulicy Zwycięstwa 28 (budynek Poczty Polskiej);
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

Uwaga! Załączników do wniosku nie trzeba tłumaczyć na język polski. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku takich dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia wnioskodawcy składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Номер PESEL для громадян України

16 березня 2022 року розпочато реєстрацію перебування та присвоєння номерів PESEL громадянам України. З пакетом необхідних документів необхідно з’явитися до офісу обслуговування клієнтів – стійка реєстрації (кімнати 002-003), цокольний поверх будівлі муніципального управління в Ґлівіце (вул. Zwycięstwa 21, вхід з вул. Wyszyńskiego).

Мерія у Глівіцах працює з понеділка по середу з 8.00 до 16.00, четвер з 8.00 до 17.00 і по п’ятницях з 8.00 до 15.00.

Реєстрація місця проживання та присвоєння номеру PESEL громадянам України відбувається за їх бажанням, на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Номер PESEL дозволяє працевлаштуватися, навчатися, отримувати соціальну допомогу або користуватися медичною допомогою в Польщі.

Хто може подати заявку?

 • Громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща з України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни 24 лютого 2022 року або пізніше та заявляють про намір залишитися в Польщі.
 • Члени найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, який прибув до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні та заявляє про свій намір залишитися в Польщі.
 • Іноземці, які не мають українського громадянства, але є подружжям громадянина України – якщо вони прибули з території України у зв’язку з військовими діями, вони не є громадянами Польщі чи громадянами держави-члена Європейського Союзу, крім Республіки Польщі та заявляють про намір залишитися в Польщі.

Заява про реєстрацію перебування повинна бути подана протягом 30 днів з дня прибуття на територію Республіки Польща. Перебування вважається законним до 24 серпня 2023 року (незалежно від дати подання заяви та дати перетину кордону з Польщею). На підставі заяви про реєстрацію перебування (заповненої заявником або посадовою особою) громадянину України присвоюється номер PESEL.

Увага! Українці, які тікають від війни, але потрапили на територію Польщі не безпосередньо, а через іншу державу, наприклад, Словаччину, Угорщину, Румунію чи Молдову, отримують номер PESEL за стандартною процедурою для іноземців і не підпадають під спеціальний акт біженця.

На сайті bip.gliwice.eu можна завантажити спеціальну заявку на отримання номеру PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (вкладка: Віртуальний офіс обслуговування / Форми). Його необхідно заповнити латинським шрифтом і подати особисто. При подачі заяви від усіх осіб, які досягли 12 років, будуть зняті відбитки пальців. Діти віком до 12 років не повинні бути присутніми при подачі заяви, якщо у них немає документів, що засвідчують особу.

Додатки до заяви (необхідні для підтвердження особи заявника та внесення даних до реєстру PESEL):

 • 1 фотокартка в паперовому вигляді, біометрична, що відповідає вимогам, встановленим ст. 29 Закону від 6 серпня 2010 р. про ідентифікаційні картки – можна безкоштовно сфотографуватися правильно у фотопункті на вул.
 • проїзний документ, Карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу;
 • документ, що підтверджує народження - для осіб, які не досягли 18 років і не мають документа з фотокарткою, що посвідчує особу.

Увага! Додатки до заявки не потрібно перекладати на польську мову. Підтвердження особи може бути отримано на підставі недійсного документа, якщо воно дозволяє встановити особу людини. При відсутності таких документів підтвердження особи відбувається на підставі заяви заявника під страхом кримінальної відповідальності за подачу неправдивої заяви.