Na co będziemy głosować?

Uaktualniono: 12.06.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
GBO 2019

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Pozytywnie zweryfikowano 131 projektów, które zostaną skierowane do wrześniowego głosowania.

Oceny dokonywane były według kryteriów określonych przez Radę Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 126 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie znajduje się na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostanie też zamieszczony w najbliższym wydaniu tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” (z 13 czerwca br.).

Na projekty wyłonione w ramach GBO zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 12 104 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września. Lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 22 lipca (po etapie odwołań).

W ramach obecnej – siódmej – edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) gliwiczanie zgłosili 301 wniosków – 291 dotyczyło projektów dzielnicowych, a 10 – ogólnomiejskich.

Tydzień na odwołania

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji. Na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” i w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana jest „Lista wszystkich złożonych wniosków” zawierająca informacje o 301 zgłoszonych w tym roku projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.

Odwołania można składać w terminie od 13 do 19 czerwca, z uwzględnieniem poniższych reguł:

  • dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt,
  • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
  • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się do uzasadnienia,
  • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Podpisane odwołania można składać w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia odwołania decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
  • w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP (odwołanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym);
  • za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking