Aktualności | Inwestycje w 2024 roku: rozwój jest najważniejszy

Inwestycje w 2024 roku: rozwój jest najważniejszy

Planowany nowy szpital miejski przy ul. Kujawskiej

Inwestycje w 2024 roku: rozwój jest najważniejszy

Opublikowane: 30.11.2023 / Sekcja: Inwestycje  Miasto 

Pomimo trudności, wywołanych reformami Polskiego Ładu i politycznymi decyzjami poprzedniego rządu, Gliwice zamierzają kontynuować ambitny plan rozwoju, działając w sposób przemyślany i nie rezygnując z kluczowych przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców. Na inwestycje w przyszłym roku zaplanowano niemal 408 mln zł. 

W oczekiwaniu na zapowiadaną przed wyborami stopniową poprawę samorządowych finansów, projekt budżetu Gliwic na 2024 rok został przygotowany z ostrożnym optymizmem, ale nadal przy rozsądnym planowaniu wydatków bieżących i przemyślanym planie inwestycyjnym, wykorzystującym możliwości pozyskania środków zewnętrznych. I tak, obok kontynuacji, czy też finalizacji przedsięwzięć już realizowanych, przyjęto zasadę ujmowania wybranych inwestycji w planie budżetowym jedynie z wkładem własnym (z zamiarem aplikowania o fundusze unijne) bądź wprowadzania ich do budżetu już po uzyskaniu dofinansowania. 

Na liście najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku ujęto m.in. budowę infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (56,9 mln zł); budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację tras pieszo-rowerowych na terenie miasta (37,7 mln zł); budowę, przebudowę i modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (15,2 mln zł); finalizację odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego (10,1 mln zł); rozbudowę siedziby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Jasnogórskiej 15–17 o część przedszkolną i salę sportową (10 mln zł); dalszą modernizację obiektów zasobu komunalnego (9,6 mln zł) oraz przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym (8,1 mln zł); termomodernizację i modernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 (8,1 mln zł), a także rozbudowę ul. Zbożowej (7 mln zł) ze względu na powstające przy niej nowe miejskie osiedle mieszkaniowe i plany wzniesienia w sąsiedztwie obiektu żłobkowo-przedszkolnego.

Na budowę nowego szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej, którego realizacja będzie wymagała pozyskania przez Gliwice znaczących środków zewnętrznych (wartość inwestycji przekracza miliard zł), zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 80 mln zł.

Wszelkie zmiany w budżecie w trakcie 2024 roku w kwestii budowy szpitala będą zależały od tego, jak szybko oraz w jakiej wysokości miasto otrzyma dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy oraz od tego, jak szybko uda się zakończyć procedury wyłonienia wykonawcy tego przedsięwzięcia. Jeżeli proces będzie się przedłużał, to środki finansowe zostaną przesunięte na kolejne lata – komentuje skarbnik miasta Agnieszka Dylewska.

Część miejskich przedsięwzięć również została ujęta w planie budżetu na 2024 rok jedynie z wkładem własnym, z uwagi na zamiar aplikowania o środki unijne. Dotyczy to m.in. termomodernizacji budynku przy ul. Studziennej 1, modernizacji boisk szkolnych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1, budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie tzw. Parku Południowego wzdłuż ul. Rybnickiej, budowy lub rozbudowy węzłów przesiadkowych na osiedlu Kopernika czy w Brzezince przy ul. Wałbrzyskiej. – Całość wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zostanie wprowadzona do planu, jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie – zastrzega skarbnik miasta Agnieszka Dylewska.

Niektórych przedsięwzięć (szczególnie w sektorze oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury kształcenia zawodowego i technicznego do potrzeb obecnego rynku pracy) w ogóle nie wprowadzono do budżetu na etapie projektu, czekając na to, co przyniesie rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów o dofinansowanie. – Założyliśmy, że dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków wkład własny na dane zadanie zostanie zabezpieczony z rezerwy budżetowej – wyjaśnia skarbnik miasta. – Tego typu konkursów z obecnej perspektywy finansowej jeszcze wiele przed nami, ponieważ w związku z dużym opóźnieniem w ich ogłaszaniu, możliwość składania wniosków o dofinansowanie pojawiła się dopiero od połowy 2023 roku.

Niektóre inwestycje, na które miasto również będzie starało się o dofinansowanie zewnętrzne, zostały przesunięte na kolejne lata. Dotyczy to m.in. adaptacji budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych czy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej. Obydwa zadania przesunięto na lata 2025–2026.

Sesja budżetowa przypada tradycyjnie na ostatni miesiąc roku. Gliwiccy radni o przyjęciu budżetu na 2024 rok będą decydowali 14 grudnia.

(kik)