Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

Dodano: 15.09.2020 / Kategoria: Projekty unijne / pdf
Dane adresowe
Zwycięstwa 21
Gliwice

logo EFRR pol

Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”
Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 122 366 412,67 zł
Kwota wsparcia 87 681 273,61 zł
Okres realizacji 2009-02-06 - 2021-01-31
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic i wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej, a także zaplanowanych w sąsiedztwie obwodnicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwupasowej, jednojezdniowej drogi od skrzyżowania ulicy Daszyńskiego do węzła w ulicy Rybnickiej wraz jej poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do dwóch jezdni. Stanowi ona kolejną cześć obwodnicy miasta. Wskaźnik produktu przewidziany do realizacji w projekcie:
• całkowita długość wybudowanych dróg krajowych: 3,48 km,
• długość rozbudowanej ul. Rybnickiej (obecnie DK 78): 0,65 km
Rezultatem projektu będzie nowa infrastruktura drogowa w ciągu zmienionego przebiegu DK 78, która pełni ważną rolę komunikacyjną w Gliwicach. Nowa infrastruktura zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, co jest warunkiem ich wykorzystania, oraz poprawi warunki ruchu w śródmieściu Gliwic. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ruchu inwestycja przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności pracy eksploatacyjnej samochodów i czasu przejazdu.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.cupt.gov.pl/nieprawidlowosci-pois
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)

/sites/default/files/imce/i18n/20201002125746563.pdf

Kategorie wizytówki: 
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica fot.Robert Neumann
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica budowa fot.UM Gliwice
Obwodnica fot.Robert Neumann