Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji

Dodano: 16.09.2020 / Kategoria: Projekty unijne / pdf
Dane adresowe
Zwycięstwa 21
Gliwice
Dane kontaktowe

logo FE pomoc techniczna

Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna  na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
Numer i nazwa działania Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 119 550,76  PLN
Kwota wsparcia 107 595,68 PLN
Okres realizacji 16.10.2015 – 30.06.2017

Przedmiotem projektu było opracowanie Gliwickiego Programu Rewitalizacji, zgodnego z wytycznymi w zakresie rewitalizacji ogłoszonymi przez Ministra  Rozwoju. Program zorientowany jest na identyfikację tych obszarów miasta, na których występuje ponadprzeciętna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Oprócz diagnozy, program wskazuje kierunki interwencji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na zidentyfikowanych obszarach rewitalizacji.

 

Kategorie wizytówki: