Prezydent miasta

Prezydent miasta

Uaktualniono: 03.06.2019 / drukuj / pdf

 

Zygmunt Frankiewicz
prezydent miasta

 • tel. 32 230 69 51
 • pm@um.gliwice.pl
 • sekretariat  prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i  realizację wieloletnich planów i  programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika miasta, dyrektora urzędu oraz pozostałych pracowników urzędu.

Więcej o  kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie  Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
 
Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00–17.00.  Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie  lub  osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

Adam Neumann
I zastępca prezydenta miasta

 

 • tel. 32 239 11 40
 • zp1@um.gliwice.pl
 • sekretariat I zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz następujące spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA;
 • Górnośląska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.;
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA;
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.;
 • Śląskie Centrum Logistyki SA;
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.;
 • Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
 • Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Mariusz Śpiewok
II zastępca prezydenta miasta

 • tel. 32 231 78 22
 • zp2@um.gliwice.pl
 • sekretariat II zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta,  inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne: 

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich.

Krystian Tomala
III zastępca prezydenta miasta

 • tel. 32 231 44 46
 • zp3@um.gliwice.pl
 • sekretariat III zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 132

Zakres zadań

Zastępca prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań z  zakresu kultury, sportu i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Teatr Miejski;
 • Miejską Bibliotekę Publiczną;
 • Muzeum;
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 • Powiatowy Urząd Pracy;
 • jednostki ochrony zdrowia;
 • jednostki pomocy społecznej;
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe.

 


Andrzej Karasiński
sekretarz miasta

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 128

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań  z  zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego, elektromobilności, spraw obywatelskich, spraw urzędu stanu cywilnego oraz komunikacji.

Nadzoruje także pracę zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej oraz komisji urbanistyczno-architektonicznej. Odpowiada za współpracę z Politechniką Śląską oraz Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi miasta i Młodzieżową Radą Miasta.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  

 • Centrum Ratownictwa Gliwice;
 • Straż Miejską Gliwice.

Odpowiada również za współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatową Inspekcją Sanitarną.

 

Ryszard Reszke
skarbnik miasta

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Ryszarda Reszkego należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

 

 


Stella Górny
p.o. dyrektora urzędu

 • tel. 32 238 54 38
 • dyr@um.gliwice.pl
 • sekretariat p.o. dyrektora urzędu – III piętro, pok. 354

Zakres zadań

P.o. dyrektora urzędu Stella Górny odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów urzędu i wdrażanie systemów zarządzania. Prowadzi także nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.

 

Więcej  – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego