Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Uaktualniono: 14.09.2020 / pdf
logo GBO

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021

Na co będziemy głosować?

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Pozytywnie oceniono 154 projekty, które zostaną skierowane do głosowania.

Oceny dokonywane były według kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 145 wniosków dzielnicowych oraz 9 wniosków ogólnomiejskich.

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 14 662 000 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 23 października do 13 listopada.

Lista wszystkich złożonych wniosków – tu znajdziesz informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 19 października – po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Procedura odwoławcza

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na „Liście wszystkich złożonych wniosków”.

Odwołania można składać w terminie od 15 do 22 września z uwzględnieniem poniższych reguł:

  • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy wniosek,
  • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
  • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
  • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:

  •  w formie papierowej w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia odwołania w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
  • w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
  • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania rozpatrzone zostaną w terminie 21 dni od daty wpływu. Wyniki procedury odwoławczej będą publikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 19 października.

 


SKŁADANIE WNIOSKÓW

Etap zgłaszania projektów został zakończony

Do podziału w ramach GBO jest więcej pieniędzy niż przed rokiem, bo prawie 7 mln zł (800 000 zł na projekty ogólnomiejskie, 6 162 000 zł na projekty dzielnicowe).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-54-06.


OGÓLNE ZASADY


PRZYDATNE NARZĘDZIA


MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego


Poprzednie edycje