Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach do potrzeb rynku pracy

Opublikowane: 11.07.2024
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027
Numer i nazwa priorytetu FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Numer i nazwa działania FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu
Źródło dofinansowania Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
Budżet całkowity projektu 4 600 812,84 zł
Kwota wsparcia 4 600 812,84 zł
Okres realizacji 01.10.2024 - 30.06.2026
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Celem projektu jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach (ZSBC) zgodnie z potrzebami transformacji regionu i wymogami rynku pracy. Jego realizacji posłużą następujące działania:
1. Przeprowadzenie szkoleń i kursów ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic, uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz nauczycieli i nauczycielek uczących tych zawodów. Wsparcie skierowane będzie do osób uczących się/zatrudnionych w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w ZSBC.
2. Dostosowanie pracowni zawodowych do standardów odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy poprzez wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, narzędzia oraz oprogramowanie aktualnie stosowane w nauczanych branżach.
3. Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia z zakresu zawodów wschodzących - technik aranżacji wnętrz w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.
4. Modernizacja i doposażenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego dla stworzenia odpowiednich warunków pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Zwiększenie dostępności szkoły dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż platformy schodowej.