Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w ZSP3 w Gliwicach

Opublikowane: 11.07.2024
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027
Numer i nazwa priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Numer i nazwa działania FESL.06.02 Kształcenie ogólne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny +
Budżet całkowity projektu 1 020 181,12 zł
Kwota wsparcia 969 172,06 zł
Okres realizacji 01.10.2024 - 31.12.2026
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

Celem głównym projektu jest bezpośrednie wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych oraz  podniesienie umiejętności kadry i  rodziców/opiekunów uczniów do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz w zakresie kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej jak i integracji uczniów. Zaplanowano również dostosowanie i wyposażenie 7 pomieszczeń do realizacji zajęć specjalistycznych zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.