Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach

Opublikowane: 09.07.2024
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027
Numer i nazwa priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Numer i nazwa działania FESL.06.02 Kształcenie ogólne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny +
Budżet całkowity projektu 136 869,98 zł
Kwota wsparcia 130 026,48 zł
Okres realizacji 01.10.2024 - 01.03.2027
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

Głównym celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne poprzez stworzenie optymalnych warunków, w których będą mogli rozwijać swój potencjał i przezwyciężać występujące trudności, aby w przyszłości móc w pełni włączyć się w życie zawodowe, jak i społeczne. Zakłada się korekcję występujących zaburzeń najczęściej spotykanych wśród dzieci rozpoczynających naukę, tj. trudności w koncentracji uwagi, zaburzeń percepcji słuchowej i wzrokowej utrudniających opanowanie sztuki pisania oraz czytania. Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez terapię uczniów metodą Warnkego oraz przeszkolenie nauczycieli specjalistów z zakresu tej metody, jak również przeprowadzenie szkoleń dot. edukacji włączającej oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja celu będzie także możliwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii oraz wyposażenie sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej w pomoce służące integracji uczniów.