Szkoła 21. zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 w Gliwicach

Opublikowane: 09.07.2024
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027
Numer i nazwa priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Numer i nazwa działania FESL.06.02 Kształcenie ogólne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny +
Budżet całkowity projektu 132 362,50 zł
Kwota wsparcia 125 744,37 zł
Okres realizacji 01.07.2024 - 31.07.2025
Jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Projekt ma na celu niwelowanie trudności szkolnych uczniów mających problemy m.in logopedyczne czy z integracją bodźców zmysłowych; zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie dostarczania uczniom bodźców sensorycznych. Grupy docelowe projektu: uczniowie, kadra pedagogiczna oraz rodzice/opiekunowie uczniów, którzy doświadczają trudności ze zrozumieniem potrzeb rozwojowych dzieci i wynikającym z tego brakiem umiejętności właściwego postępowania z nimi. W osiągnięciu celu pomogą:

- specjalistyczne warsztaty dla nauczycieli KLANZA, "Bum, bum rurki", ceramiczne, Mindfulness-trening uważności

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów z: logopedii, arteterapii, treningu uważności, budowania wysokiej samooceny, umiejętności społecznych (psycholog-pedag).

- zakup pomocy do zaplanowanych zajęć.

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów i rodziców (np. ćwiczenia oddechu, relaksacyjne).

Obszar projektu: zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym. Wykorzystane zostaną następujące metody pracy: praktycznego działania, percepcyjne i słowne oraz formy: indywidualne, w małych zespołach, praca całą grupą. Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu umiejętności uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach, rozszerzenie kompetencji kadry i wzmocnienie poczucia sprawczości u rodziców.