Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Opublikowane: 15.11.2023
logo EFS
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 139 260,00 PLN
Kwota wsparcia 118 371,00 PLN
Okres realizacji 01.09.2023 - 30.11.2023
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich

Główny cel projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach", realizowanego przez miasto Gliwice, to ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników, którzy pracują w ZDM oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznego sprzętu biurowego (70 krzeseł o podwyższonym standardzie ergonomicznym) oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Przewidziane działania są skierowane do 71 osób będących pracownikami ZDM.