Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie Miasta Gliwice

plansza
Informacja o finansowaniu
Państwowy fundusz celowy
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Wartość finansowania lub dofinansowania
42 750 000 zł
Całkowita wartość zadania
45 000 000 zł
Opis zadania

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja odcinków dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w
Gliwicach, obejmująca w szczególności: prace ziemne i niezbędne instalacje (naziemne i podziemne
w tym również odwodnienie), położenie/wymianę nawierzchni, budowę oświetlenia, miejsca obsługi
rowerzystów, obiekty inżynieryjne, jak kładki czy przepusty, zastosowanie elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę/przebudowę zatok autobusowych/peronów
przystankowych, zagospodarowanie przyległego terenu, monitoring oraz niezbędne elementy
pozwalające na włączenie nowo powstałych odcinków do istniejącej sieci rowerowej na terenie
Gliwic. W Gliwicach obecnie funkcjonuje ponad 124 km tras, dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.
Nie wszystkie są ze sobą bezpośrednio powiązane i brakuje jeszcze wielu odcinków,
które uzupełniłyby system komunikacji rowerowej w Gliwicach i połączyły poszczególne dzielnice z
centrum miasta, umożliwiając wykorzystanie roweru jako środka transportu. Komunikacja rowerowa
jest jednym z elementów, których rozwój wpłynie na spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
przyczyniając się do realizacji celów związanych z ochroną klimatu. Konsekwentna polityka miasta w
tym obszarze i budowa spójnej sieci połączeń przekłada się na wzrost zainteresowania mieszkańców
tą formą przemieszczania się na terenie miasta i na obszarze całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-03-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 45 000 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 2 250 000,00 
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 42 750 000,00
 

Obraz
Barwy narodowe