Bezpieczny pieszy w Gliwicach

Opublikowane: 20.04.2023
logo FE POiŚ
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Numer i nazwa działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 532 300,00 PLN
Kwota wsparcia 452 455,00 PLN
Okres realizacji 01.11.2022 - 30.09.2023
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście, który będzie realizowany poprzez wdrożenie następujących działań:

  • budowę 10 wzniesień na przejściach dla pieszych na gliwickich ulicach, tj.:

- Dubois 

- Okrzei (3 przejścia)

- Elsnera 

- Orląt Śląskich 

- Sienkiewicza 

- Królowej Bony 

- Gierymskiego 

- Beskidzkiej.

  • zakup 2 szt. mobilnego miasteczka rowerowego.

  • zakup 3 szt. urządzeń dydaktycznych:

- symulator zderzenia,

- Symulator przejść dla pieszych,

- Trenażer czasu reakcji.

Powyższe urządzenia, wykorzystywane będą przez Straż Miejską oraz gliwickie szkoły podstawowe do realizacji zajęć edukacyjnych.

 Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
 Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)