Aktywnie dla Gliwic

Opublikowane: 16.03.2023
logo EFS
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.1. Aktywna integracja 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 2 625 128,00 PLN
Kwota wsparcia 2 231 358,80 PLN w tym EFS 2 231 358,80 PLN
Okres realizacji 01.01.2021 - 30.06.2023
Jednostka realizująca projekt Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Projekt „Aktywnie dla Gliwic” skierowany jest do 124 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gliwic. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami , osoby pracujące spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem tych osób.

Projekt ma na celu aktywne włączenie, w tym promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenia szans  na zatrudnienie, wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniający specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności.

Działania będą się koncentrować w czterech Programach Aktywności Lokalnej w dzielnicach:

 • Zatorze – PAL ‚‚Współtworzę Zatorze’’

 • Szobiszowice – PAL ‚‚Szobiszowice  – Potencjał w mieście Gliwice’’

 • Sośnica – PAL ,,Fedruj Swój Sukces”

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w mieście Gliwice – PAL ,,Reaktywacja”

Zaplanowane wsparcie w ramach projektu:

 • praca socjalna,

 • wsparcie psychologa,

 • praca nad zadłużeniami,

 • rozwijanie aktywności społecznej, wyłanianie i wspieranie aktywistów społecznych,

 • integracja członków społeczności na rzecz których realizowane są PALe,

 • warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznych,

 • wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym dla mieszkańców Gliwic,

 • warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży,

 • rozwój idei wolontariatu w realizowanych PALach,

 • warsztaty o charakterze edukacyjno – integracyjnym.