Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych

Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych

Opublikowane: 06.12.2022
logo EFS wiedza edukacja rozwój
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa działania Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 307 745,36 PLN
Kwota wsparcia 216 062,92 PLN
Okres realizacji 01.07.2022 - 30.06.2023
Jednostka realizująca projekt

Przedsięwzięcie "Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych" finansowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Gliwice dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych. Projekt obejmuje działania mające na celu poprawę dostępności w łącznie 10 miejskich jednostkach, w tym szkołach, Środowiskowym Domu Samopomocy i Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach projektu planowany jest między innymi zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, planów tyflograficznych oraz krzeseł ewakuacyjnych. Dostosowane zostanie dojście i strefa wejściowa do jednego z budynków, w innym zaplanowano przebudowę toalety.