Geodezyjne usługi sieciowe

Geodezyjne usługi sieciowe

Dodano: 12.02.2021 / pdf
narzędzia geodezyjne fot. Pixabay

 

Internetowy sklep geodezyjny

 

W Internetowym sklepie geodezyjnym udostępniane są dokumenty oraz dane  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym i przedsiębiorcom oraz prezentowane są dane oraz usługi nieodpłatne.

Uwaga, usługa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową Internet Explorer.

Poprzez Sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych.

W przypadku zamawiania danych podmiotowych (w tym danych osobowych), osoby niebędące właścicielami nieruchomości muszą wykazać tzw. interes prawny wskazując konkretny przepis ustawy, który pozwala na pozyskanie takich danych lub dostarczyć pełnomocnictwo wystawione przez właściciela nieruchomości. W celu pozyskania danych podmiotowych należy zalogować się Wejściem nr 2, przy użyciu Profilu Zaufanego.

Informacja dla użytkowników Internetowego sklepu geodezyjnego dostępna jest pod nr telefonu 32/239 12 82 lub 32/239-11-48.

 

Moduł projektanta - koordynacja sieci uzbrojenia terenu

Poprzez usługę sieciową Modułu projektanta zainteresowani mogą złożyć kompletny wniosek o koordynację sieci uzbrojenia terenu oraz zwrotnie otrzymać, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, protokół koordynacji . Do modułu należy zalogować się za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Informacja na temat koordynacji: bip.gliwice.eu/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu.

Informacja dla użytkowników Modułu projektanta dostępna jest pod nr telefonu 32/239 12 49.

 

 Moduł PRZP -udostępnianie danych geodezyjnych do realizacji celu publicznego

Poprzez usługę sieciową Modułu PRZP, czyli modułu obsługującego podmioty realizujące zadania publiczne, nieodpłatnie udzielany jest dostęp do danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przesyłając wniosek o udostępnienie danych w tym trybie osoba logująca się Profilem Zaufanym musi być prawnie umocowana do wnioskowania i pozyskania tych danych w imieniu organu lub poprzez załączenie pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 15 [Nieodpłatny dostęp do danych]
1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Informacja dla użytkowników modułu dostępna jest pod nr telefonu 32/238 54 51 lub  32/239 12 57.


Nr telefonu do sekretariatu Wydziału Geodezji i Kartografii:  32/239-12-47.