2020-09-30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja społeczna”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską (...)