Władze miasta

Władze miasta

Uaktualniono: 23.10.2019 / drukuj / pdf

Janusz Moszyński
pełniący funkcję Prezydenta Miasta

Janusz Moszyński

tel. 32 230 69 51
pm@um.gliwice.pl

Sekretariat  Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i  realizację wieloletnich planów i  programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim.

Więcej o  kompetencjach Prezydenta Miasta w Statucie  Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00.  Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie  lub  osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.


Andrzej Karasiński

sekretarz miasta

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 128

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań  z  zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego, elektromobilności, spraw obywatelskich, spraw urzędu stanu cywilnego oraz komunikacji.

Nadzoruje także pracę zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej oraz komisji urbanistyczno-architektonicznej. Odpowiada za współpracę z Politechniką Śląską oraz Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi miasta i Młodzieżową Radą Miasta.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  

 • Centrum Ratownictwa Gliwice;
 • Straż Miejską Gliwice.

Odpowiada również za współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatową Inspekcją Sanitarną.

 

Ryszard Reszke
skarbnik miasta

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Ryszarda Reszkego należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

 

 


Stella Górny
p.o. dyrektora urzędu

 • tel. 32 238 54 38
 • dyr@um.gliwice.pl
 • sekretariat p.o. dyrektora urzędu – III piętro, pok. 354

Zakres zadań

P.o. dyrektora urzędu Stella Górny odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów urzędu i wdrażanie systemów zarządzania. Prowadzi także nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.

 

Więcej  – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego