Władze miasta

Władze miasta

Uaktualniono: 05.03.2020 / pdf

mężczyzna w garniturze o okularach

prezydent miasta Gliwice Adam Neumann

 • tel. 32 230 69 51
 • pm@um.gliwice.pl
 • sekretariat prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika miasta, dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.

Więcej o kompetencjach prezydenta miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00–17.00. Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

uśmiechnięty mężczyzna w granatowym garniturze

I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok

 • tel. 32 231 78 22
 • zp1@um.gliwice.pl
 • sekretariat I zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, informatyzacji, zamówień publicznych i gospodarowania wodami.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka

 • tel. 32 239 11 40
 • zp2@um.gliwice.pl
 • sekretariat II zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz następujące spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Klub Sportowy Piast SA,
 • Górnośląska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
 • Śląskie Centrum Logistyki SA,
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

III zastępca prezydenta miasta Ewa Weber

 • tel. 32 239 12 75
 • zp3@um.gliwice.pl
 • sekretariat III zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 132

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Ewa Weber nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Teatr Miejski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • jednostki ochrony zdrowia,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

siwowłosy mężczyzna w eleganckim ubraniu

sekretarz miasta Andrzej Karasiński

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego, elektromobilności, spraw obywatelskich, spraw urzędu stanu cywilnego oraz komunikacji. Nadzoruje także pracę zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej oraz komisji urbanistyczno-architektonicznej. Odpowiada za współpracę z Politechniką Śląską oraz Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi miasta i Młodzieżową Radą Miasta.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Centrum Ratownictwa Gliwice,
 • Straż Miejska Gliwice.

Odpowiada również za współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatową Inspekcją Sanitarną.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

mężczyzna w okularach i garniturze

skarbnik miasta Ryszard Reszke

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Ryszarda Reszkego należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

krótkowłosa uśmiechnięta kobieta w żakiecie

p.o. dyrektora Urzędu Stella Górny

 • tel. 32 238 54 07
 • dyr@um.gliwice.pl
 • sekretariat p.o. dyrektora Urzędu – I piętro, pok. 108

Zakres zadań

P.o. dyrektora Urzędu Stella Górny odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów Urzędu i wdrażanie systemów zarządzania. Prowadzi także nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

mężczyzna w garniturze i śliwkowym krawacie

przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak

 • sekretariat pok. 136
 • tel. 32 238 54 27, fax: 32 231 30 49, tel. kom. 607 574 141
 • prm@um.gliwice.pl

Kompetencje przewodniczącego Rady Miasta określa Statut Miasta Gliwice

uśmeichnięty mężczyzna z wąsami

wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Goliszewski

 blondynka ze sznurem pereł w różowej koszuli

wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ewa Potocka

 • tel. kom. 730 984 387

czarnowłosa kobieta w rożowym żakiecie 

wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa