Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dodano: 19.06.2018

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Niepubliczna szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia:
  1. wpis do ewidencji/przedszkoli niepublicznych - formularz do pobrania:
   https://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_7_6.pdf
  2. wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego/punktów przedszkolnych - formularz do pobrania:
   https://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_5_6.pdf
  3. wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego - formularz do pobrania:
   https://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_6_6.pdf
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 3. Opinia właściwego miejscowo powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej budynku i pomieszczeń, w których będzie mieściła się szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym jej otoczeniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dotyczy obiektu nie posiadającego certyfikatu dla szkół i placówek oświatowych.
 4. Opinia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na terenie szkoły lub placówki oświatowej, i jej najbliższego otoczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dotyczy obiektu nie posiadającego certyfikatu dla szkół
  i placówek oświatowych.
 5. Statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie (oryginał).
 6. Wykaz kadry (dyrektor i pracownicy pedagogiczni) przewidzianej do zatrudnienia w szkole lub placówce według wzoru: nazwa przedmiotu, imię i nazwisko nauczyciela, wykształcenie (uczelnia, tytuł, kierunek, specjalność, przygotowanie pedagogiczne).
 7. Dokumenty dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczycieli (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 8. Charakterystyka wyposażenia dydaktycznego.
 9. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna lub aktualny wypis z KRS.
 10. Szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkół publicznych dodatkowo:
  1. wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
  2. pozytywna opinia Kuratora Oświaty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań zawartych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
  4. opinia ministra zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (oryginał) - w przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia.

Każdy załącznik do zgłoszenia powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej (zgodnie z KRS),  a każda kopia dokumentu powinna zostać uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej.

Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych/niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego - formularz do pobrania:
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_8_2.pdf