Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodano: 07.03.2016 / drukuj / pdf

Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku w sprawie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

17 stycznia 2018 roku

11 lipca 2018 roku

14 lutego 2018 roku

22 sierpnia 2018 roku

14 marca 2018 roku

26 września 2018 roku

11 kwietnia 2018 roku

17 października 2018 roku

16 maja 2018 roku

14 listopada 2018 roku

13 czerwca 2018 roku

12 grudnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2031/2015 z 9 grudnia 2015 r.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Aleksandra Głowacka – przewodnicząca
 2. Katarzyna Kędzierska-Nowak – zastępca przewodniczącej
 3. Ewa Czempiel – członek
 4. Lucyna Markowicz – członek
 5. Joanna Ganclerz - członek
 6. Piotr Kozik - członek
 7. Hieronim Paluszczak - członek
 8. Jacek Chałubiński - członek

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) GKRPA zajmuje się czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa odwykowego, które swoim zachowaniem powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylaniem się od pracy,
 • systematycznym zakłócaniem spokoju i porządku publicznego,

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie miasta Gliwice

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).                                                                                                         

Wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:                                                                                                  

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Prokuratura

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – wniosek

1. Co powinienem wiedzieć?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta Gliwice.

2. Kto może załatwić sprawę?

Wniosek  może złożyć: członek rodziny,  krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Prokuratura, kuratorzy sądowi).

Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 miesiące. Termin ten może ulec zmianie.

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
 1. Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego [1]

- W przypadku gdy nie ma możliwości pobrania wniosku można napisać i złożyć zwykłe podanie:

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • PESEL

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia i PESEL
 • adres zamieszkania
 • uzasadnienie
 
5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?
Krok 1

Wypełnić i złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim lub sekretariacie Wydziału Zdrowia i Sprawa Społecznych lub przesłać wypełniony wniosek pocztą.

Krok 2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. W ramach Komisji działa Zespół ds. lecznictwa odwykowego – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania:

 • rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą,
 • przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
 • kieruje do Sądu wnioski o wgląd w sytuacje dzieci osób zgłoszonych do GKRPA, w przypadku gdy w trakcie wykonywanych czynności powzięła informacje, że zagrożone jest dobro małoletnich dzieci.
 • w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania przemocy.
 • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do sądu zgodnie z zaleceniem biegłych.
 • kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.
7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela:

Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95,  e-mail: zd@um.gliwice.pl

oraz członkowie Komisji na posiedzeniach Zespołu ds. leczenia, w poniedziałki i środy od godz. 16.30-17.30, w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach ul. Okopowa 6.

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Można załatwić sprawę przesyłając wniosek pocztą.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego .

11. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok.208, tel. (32)239-12-95,
 • Izba Wytrzeźwień - Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-92, (32) 335-04-93, (32) 335-04-94
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin: Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa 6:       

pomoc psychologiczna i terapeutyczna – tel. (32) 335-04-94

 • Poniedziałek 7.00–14.00
 • Wtorek 7.00–14.00 i 15.00–18.00
 • Środa 7.00–14.00
 • Czwartek 7.00–14.00 i 15.00–18.00
 • Piątek 7.00–14.00    
 • Sobota 7.00-11.00 dyżur zmienny    
 •    Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin: Fundacja ARKA NOEGO ul. Barlickiego 3,  pok. 35,  II piętro
  • pomoc terapeutyczna – po wcześniejszym umówieniu terminu                           - tel. 668 630 980 
 • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Dębowa 5, Poradnia Leczenia Uzależnień w Gliwicach, tel. (32) 270-37-58 lub  (32) 231-86-15 wew. 33:

Poradnia jest czynna:

 • Poniedziałek 8.00–20.00
 • Wtorek 8.00–15.00
 • Środa 8.00–20.00
 • Czwartek 8.00–18.00
 • Piątek 8.00–15.00

Poradnia udziela pomocy osobom uzależnionym w ramach terapii grupowej połączonej z konsultacjami indywidualnymi oraz prowadzi grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.

 • Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5,  telefon rejestracja: (32) 231-53-44 :  godziny przyjęć pacjentów:
  • piątek: godz. 17:00 – 18:00
  • poniedziałek: godz. 08:00 – 12:00
  • środa: godz. 15:00 – 19:00
  • czwartek: godz. 15:00 – 19:00
 • Klub Abstynentów „Krokus” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego  28,  tel. (32) 231-57-65,  Klub jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz.15.00-21.00, w sobotę i niedzielę oraz święta w godz.15.00-20.00

Filia w Gliwicach - Łabędach, mieści się przy ul. Wolności 1a,  tel. (32) 333-09-34 pok. 110, I piętro, Klub jest czynny: wtorek, czwartek i sobotę od godz.17.00-20.00 

 

Szpitale:

Gorzyce: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia  ul. Zamkowa 8 tel. (32) 451-11-72

Parzymiechy: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Częstochowska 1,  tel. (34) 318-91-54

Rybnik: (oddział odwykowy dla kobiet): Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 22, tel. (32) 422-65-61

Toszek: Szpital Psychiatryczny, Oddział Rehabilitacji Odwykowej, ul. Gliwicka 5,  tel. (32) 233-41-12

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

www.parpa.pl

www.alkoholizm.akcjasos.pl

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl