Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uaktualniono: 11.02.2019 / drukuj / pdf

 Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku w sprawie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

16 stycznia 2019 roku

10 lipca 2019 roku

20 lutego 2019 roku

21 sierpnia 2019 roku

20 marca 2019 roku

25 września 2019 roku

17 kwietnia 2019 roku

16 października 2019 roku

15 maja 2019 roku

20 listopada 2019 roku

12 czerwca 2019 roku

11 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.)  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-166/2018 z 20 grudnia 2018 r. (link do zarządzenia)

W skład Komisji wchodzą:

 1. Aleksandra Głowacka – przewodnicząca
 2. Katarzyna Kędzierska-Nowak – zastępca przewodniczącej
 3. Ewa Czempiel – członek
 4. Lucyna Markowicz – członek
 5. Joanna Ganclerz - członek
 6. Piotr Kozik - członek
 7. Hieronim Paluszczak - członek
 8. Jacek Chałubiński - członek

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.) GKRPA zajmuje się czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa odwykowego, które swoim zachowaniem powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację nieletnich,
 • uchylaniem się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznym zakłócaniem spokoju i porządku publicznego,

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie miasta Gliwice

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137z zm.).                                                                                                         

Wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:                                                                                                  

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Prokuratura

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – wniosek

1. Co powinienem wiedzieć?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta Gliwice.

2. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek  może złożyć: członek rodziny,  krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi).

Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do 2 miesięcy. Termin ten może ulec zmianie.

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?
 1. Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego [1]

- W przypadku gdy nie ma możliwości pobrania wniosku można napisać i złożyć zwykłe podanie:

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • data urodzenia
 • nr telefonu

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia i PESEL
 • adres zamieszkania
 • uzasadnienie
5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?
Krok 1

Wypełnić i złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim ( tylko w zamkniętej kopercie z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )  lub sekretariacie Wydziału Zdrowia i Sprawa Społecznych lub w pok. 208 piętro II w Urzędzie Miejskim lub przesłać wypełniony wniosek pocztą.

Krok 2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. W ramach Komisji działa Zespół ds. lecznictwa odwykowego – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania:

 • rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą,
 • przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
 • kieruje do Sądu wnioski o wgląd w sytuacje dzieci osób zgłoszonych do GKRPA, w przypadku gdy w trakcie wykonywanych czynności powzięła informacje, że zagrożone jest dobro małoletnich dzieci.
 • w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania przemocy.
 • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do sądu zgodnie z zaleceniem biegłych,
 • kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.
7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela:

Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95,  e-mail: zd@um.gliwice.pl

oraz członkowie Komisji na posiedzeniach Zespołu ds. leczenia, w poniedziałki i środy od godz. 1615-1730, w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach ul. Okopowa 6.

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Można załatwić sprawę przesyłając wniosek pocztą.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.)

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego

11. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok.208, tel. (32)239-12-95,
 • Izba Wytrzeźwień - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-92, (32) 335-04-93, (32) 335-04-94                                                   Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin: Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa 6:       

pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień – tel. (32) 335-04-94

 • Poniedziałek 700–1400            psycholog        
 • Wtorek 700–1400                     psycholog                                                                                1400–1700                              specjalista psychoterapii uzależnień
 • Środa 700–1400                       psycholog
 • Czwartek 700–1400                 psycholog                                                                                                      1500–1800                             specjalista psychoterapii uzależnień
 • Piątek 700–1400                       psycholog   
 • Sobota 700-1100                      dyżur zmienny    

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin: Fundacja ARKA NOEGO, ul. Barlickiego 3,  pok. 43,  II piętro

 • pomoc terapeutyczna:  poniedziałek – piątek w godzinach 600 – 2100                po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania  - tel. 668 630 980 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych   ul. Jagiellońska 19a,  44 -100 Gliwice,   tel. 516 430 220                                                  Punkt prowadzi parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach                                               

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Dębowa 5, Poradnia Leczenia Uzależnień w Gliwicach, tel. (32) 270-37-58 lub  (32) 231-86-15 wew. 33:

Poradnia: rejestracja czynna w godzinach:

 • Poniedziałek 800–2000
 • Wtorek 800–1500
 • Środa 800–2000
 • Czwartek 800–1800
 • Piątek 800–1500

Terminy spotkań terapeutycznych w godzinach wyznaczonych przez terapeutę.

Poradnia udziela pomocy osobom uzależnionym w ramach terapii grupowej, konsultacji indywidualnych, a także prowadzi grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.

Klub Abstynentów „Krokus” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego  28,  tel. (32) 231-57-65 (w godzinach otwarcia)  tel. kom. 515 528 072 ( od 700 do 2100),                                           Klub jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz.1500-2100, w sobotę i niedzielę oraz święta w godz.1500-2000

    Filia w Gliwicach - Łabędach, mieści się przy ul. Wolności 1a,  tel. (32) 333-09-34 pok.
    110, I piętro, Klub jest czynny: wtorek, czwartek i sobotę od godz.1700-2000 

Szpitale:

Gorzyce: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia  ul. Zamkowa 8 tel. (32) 451-11-72

Parzymiechy: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Częstochowska 1,  tel. (34) 318-91-54

Rybnik: (oddział odwykowy dla kobiet): Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 22, tel. (32) 422-65-61

Toszek: Szpital Psychiatryczny, Oddział Rehabilitacji Odwykowej, ul. Gliwicka 5,  tel. (32) 233-41-12

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

www.parpa.pl

www.alkoholizm.akcjasos.pl

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl