Rodzina 3+

Rodzina 3+

Uaktualniono: 09.07.2019 / drukuj / pdf

Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny jako wartości, zapewnienie odpowiednich warunków jej funkcjonowania, przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych to istotne kierunki działań prorodzinnych Miasta.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych dnia 25 października 2012r Rada Miejska podęła uchwałę nr XXVI/502/2012 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”.

 

 KOMUNIKAT - Przedłużenie ważności kart Rodzina 3+
 
W celu przedłużenia ważności kart Rodzina 3+ na kolejne lata należy złożyć wniosek o przedłużenie karty Rodzina 3+ w Biurze Obsługi Interesantów UM Gliwice wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lub legitymacja albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia

PARTNERZY PROGRAMU

Program ma na celu:

 1. wspieranie rodzin wielodzietnych
 2. umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji
 3. promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych
 4. ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług ,w szczególności kultury i sportu

Kto może być uczestnikiem programu
Członkowie rodzin wielodzietnych:

 • Rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
 • wspólnie zamieszkujący na terenie Miasta Gliwice

W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu

Jak przystąpić do programu

1. Wypełnienie wniosku.

 • Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+”.
 • Rodzic lub opiekun pobierają wniosek ze strony internetowej miasta  lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego i wypełniają go danymi wszystkich członków rodziny oraz dołączają odpowiednie dokumenty:
  • w przypadku rodziców lub innych opiekunów - dokument tożsamości ze zdjęciem
  • w przypadku dzieci szkolnych do 18 roku – aktualna legitymacja szkolna
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie lub legitymacja albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia
  • w przypadku opiekunów – postanowienie sądu (np. o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, o ustanowieniu opiekuna prawnego).

2. Złożenie wniosku.

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych. Wnioskodawca przedkłada kserokopie dokumentów wykazanych powyżej oraz oryginały do wglądu.

3. Odebranie karty.

 • Karta przysługuje bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku). Kartę może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku. Karta wydawana jest na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

4. Informacje dodatkowe:

 1. Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu mogą korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą „Rodzina 3+” i w jego obecności.
 2.  Podmioty, które oferują ulgi i zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone naklejką informacyjną logo programu „Rodzina 3+”.
 3. O każdej zmianie sytuacji rodzinnej członkowie rodziny wielodzietnej korzystający z programu „Rodzina 3+” są zobowiązani powiadomić Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 3+” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty „Rodzina 3+”.
 5. Za wydanie kolejnego duplikatu pobierana będzie opłata w wys. 20,00 zł. Wpłatę z tytułu opłaty za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty Rodzina 3+ należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice lub w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do  wniosku o wydanie duplikatu karty. NUMER KONTA 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Rodzina 3+” prywatnych przedsiębiorców np.: kina, sale zabaw dla dzieci, fitness, punkty usługowe, księgarnie.
Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 32 239-12-59, fax. 32 239-12-31 e-mail: zd@um.gliwice.pl

Wzór karty „Rodzina 3+”

 

Załączniki:

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 263.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 1306, w tym 838 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 61 (14 obiektów miejskich oraz 47 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 17 nowych podmiotów, które dołączyły do programu w 2015 roku).

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 272.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 1361, w tym 844 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 44 ( 14 obiektów miejskich oraz 30 instytucji/prywatnych przedsiębiorców), w tym: w 2014 roku 15 nowych podmiotów.
   

Podsumowanie realizacji Programu w 2013 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków (rodzin): 618.
 • Liczba wydanych kart (osób w programie): 3133, w tym 2011 dzieci.
 • W Programie udział wzięło: 13 podmiotów miejskich oraz 16 instytucji/prywatnych przedsiębiorców.