Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 20 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 20 października 2020 r.

Uaktualniono: 20.10.2020 / pdf
// 20-10-2020

UWAGA! Urząd Stanu Cywilnego bez bezpośredniej obsługi

obrączki

Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów.

Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Należy liczyć się, że czas realizacji będzie wydłużony (poza normalny wymiar od 1 do 14 dni).

Oto lista spraw, które można załatwić  w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (nie obowiązują przepisy o właściwości miejscowej):

  1. uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego  w latach 2015–2020,
  2. uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
  3. uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  4. uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego,
  5. złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
  6. wniesienie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
  7. wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
  8. zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Baseny otwarte?

kryta pływalnia

Miejski Zarząd Usług Komunalnych otworzył baseny, jednak nie wszyscy mogą skorzystać z ich oferty.

Od dziś miejskie baseny Mewa na Sikorniku, Neptun przy ul. Warszawskiej i Olimpijczyk na Koperniku znów są otarte. Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów dotyczącymi funkcjonowania basenów, z krytych pływalni nie skorzystają klienci indywidualni. Zgodnie z przepisami pływalnie są dostępne dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz dla studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej, w tym również w ramach nauki pływania organizowanej przez szkółki pływackie. Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sanitarnych, w szczególności o zachowaniu odpowiedniego dystansu, dezynfekcji oraz zasłaniania ust i nosa na terenie obiektów pływalni – mówi Iwona Janik, rzecznik prasowy MZUK w Gliwicach. (mf)

Pozyskamy energię ze słońca

instalacja solarna - panele

W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych. Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje znaczą część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na  środowisko, jak i na miejski budżet.

Fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna. Panele wytwarzają darmowy prąd, nie emitują zanieczyszczeń i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu głównej siedziby UM będzie pozyskiwała energię o łącznej mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej 31A – o mocy 31 kW. Pokryje to część zapotrzebowania budynków urzędu i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – zauważa Aleksandra Janik-Gajówka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Równie istotny jest aspekt ekologiczny. Pozyskiwanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne korzystnie wpłynie na jakość powietrza w Gliwicach. Wyliczenia wskazują, że uruchomienie instalacji powinno ograniczyć emisję pyłowo-gazową do atmosfery rocznie o około 58 ton dwutlenku węgla i około 2900 gram pyłu zawieszonego PM10 – dodaje.

Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało środki  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (EFRR-ZIT). Zawarta w grudniu 2019 roku umowa przewiduje dofinansowanie zadania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Zrealizowała je firma EKO-SOLAR  Sp. z o.o., z którą miasto w marcu br. podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji. Wartość umowy opiewała na kwotę 401 022,96 zł brutto.

Muzyczna medytacja

czterech muzyków w czerni

Kwartet Śląski, jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych w Polsce, 25 października wystąpi w Gliwicach. Muzycy wykonają wyjątkowy koncert muzyki poważnej, w którym zostaną także zaprezentowane fragmenty homilii Jana Pawła II.

Gliwicki koncert będzie szóstym, ostatnim występem Kwartetu Śląskiego w ramach tegorocznej trasy „Silesian Misterioso”. Tematem muzycznego spotkania w kościele pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 14) będzie miłość. Koncert rozpocznie się w niedzielę 25 października o godz. 17.00. W programie się między innymi utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Aleksandra Lasonia i Arvo Pärta.

Kwartet Śląski tworzą: Szymon Krzeszowiec (I skrzypce), Arkadiusz Kubica (II skrzypce), Łukasz Syrnicki (altówka), Piotr Janosik (wiolonczela). Związani ze Śląskiem instrumentaliści to absolutna czołówka wykonawstwa kameralnej muzyki współczesnej w Polsce.

Pod koniec miesiąca ruszają dyżury pełnomocnika ds. seniorów

Beata Jeżyk pełnomocnik ds. seniorów

27 października startują telefoniczne dyżury Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów. Powołana na to stanowisko Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach będzie dostępna dla mieszkańców we wtorki i środy w godz. 9.00–12.00 oraz w czwartki od 12.00 do 15.00.

Dyżury będą prowadzone pod nr. tel. 602-456-035.

Przypominamy, że do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
•    rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
•    opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
•    opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
•    koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
•    współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
•    podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
•    współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
•    przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

„Skrzydła IT w administracji” dla gliwickiego GEPAR-a

GEPAR

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa (GEPAR) Urzędu Miejskiego w Gliwicach została nagrodzona „Skrzydłami” w kategorii e-Usługi dla obywatela przez miesięcznik „IT w Administracji”. Kapituła konkursu doceniła fakt, iż dzięki GEPAR-owi mieszkańcy mogą w jednym miejscu sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości – i uiścić  online wszystko, co potrzeba. To arcyprzydatne narzędzie w czasie pandemii COVID i kolejny wygodny kanał komunikacji z urzędem!

„Skrzydłami” są nagradzane co roku najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne. Z założenia trafiają do realizatorów przedsięwzięć, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania (np. ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi czy komunikację urząd – obywatel). Organizatorem konkursu jest miesięcznik „IT w Administracji”. Edycję AD 2020 objęło honorowym patronatem  Ministerstwo Cyfryzacji.

Tegoroczna nagroda w kategorii e-Usługi dla obywatela trafiła do Urzędu Miejskiego za projekt GEPAR współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Kapituła doceniła szczególnie ułatwienia, jakich w czasach pandemii koronawirusa dostarcza korzystanie z portalu GEPAR.

Za pośrednictwem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej mieszkańcy mogą bezpiecznie i wygodnie uzyskać informacje o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o swoich zobowiązaniach i należnościach wobec Urzędu Miejskiego w Gliwicach z tytułu podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Mogą je również opłacić online! Wystarczy tylko posiadać bezpłatny Profil Zaufany (do uzyskania za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez stronę pz.gov.pl) i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. Dodatkową funkcjonalnością w GEPAR-ze jest zakładka KOMUNIKACJA, za pośrednictwem której można kontaktować się w sprawach merytorycznych z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast w sprawach technicznych związanych z portalem – z Wydziałem Informatyki gliwickiego magistratu. Uwaga! Odpowiedzi będą trafiały do skrzynki kontaktowej danego użytkownika w GEPAR.

Gliwiczanie coraz więcej urzędowych spraw mogą załatwić przez Internet. Oprócz GEPAR-a mają też do dyspozycji Internetowy sklep geodezyjny i Płatności online – platformę, dzięki której w wygodny i bezpieczny sposób można dokonywać koniecznych płatności za większość standardowych czynności urzędowych.

Jesienna odsłona Otwartego Salonu Muzycznego

muzycy na scenie w Palmiarni

Trzeci koncert w ramach Otwartego Salonu Muzycznego Eleganzy zabrzmiał 18 października w Palmiarni. Eleganza jak zawsze wykonała wiele premierowych utworów i salonowych przebojów, a spacerowicze z rodzinami, oprócz mikroklimatu tego miejsca, mogli również poczuć energię zawartą w muzyce tanecznej z różnych stron świata.

Zespołowi znakomicie towarzyszyła wrażliwa i muzykalna oraz lubiąca brylować papuga, a niektórzy spacerowicze kołysali się podczas spaceru w rytmie muzyki wraz z Eleganzą. Spróbujemy jeszcze raz 15 listopada, jak zawsze w samo południe. (mat. org.)