Kalendarium

 • Starania o brak odpłatności za przejazd autostradami rozpoczęły się w 1995 roku (Wzmożone działania miały miejsce w latach 2000-2001 - wnioski ws. zlokalizowania zachodniej stacji poboru opłat przy węźle Kleszczów. W odpowiedzi na liczne pisma Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, że ......
 • 2004 rok - stanowisko Rady Miejskiej w Gliwicach z postulatem o ponowne rozpatrzenie przez Ministerstwo Infrastruktury prośby Prezydenta Miasta Gliwicew sprawie wyłączenia z pobierania opłat za przejazd odcinka autostrady A4od węzła Kleszczów do węzła Sośnica. Stanowisko prezydenta poparli również posłowie z Gliwic.
 • 2005 rok:
  • stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z protestem przeciwko zamiarowi wprowadzenia opłat za korzystanie z autostrady A4 na odcinku przebiegającym przez obszar Aglomeracji Górnośląskiej,
  • apel gliwickiej Rady Miejskiej do Ministra Infrastruktury o jednoznaczne określenie zasad korzystania z autostrady A4 przez mieszkańców miast aglomeracji górnośląskiej, w którym czytamy:

„Mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej powinni mieć prawo do korzystaniaz autostrady A4 w obszarze aglomeracji - od węzła „Murckowska” do węzła „Kleszczów” - bez ponoszenia opłat.”

Deklaracje ministerstwa oraz instytucji odpowiedzialnych za budowę autostrady:

 • Rok 2004 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Józefa Oleksego, marszałka Sejmu RP:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o wyłączeniu części obwodnicy Gliwic z opłat za przejazd w ruchu lokalnym.

 • Rok 2005 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Włodzimierza Cimoszewicza, marszałka Sejmu RP:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na etapie postępowania przetargowego podjęła decyzję o wyłączeniu z opłat za przejazd w ruchu lokalnym odcinka autostrady A4 Kleszczów - Sośnica, stanowiącego obwodnicę Gliwic.

 • Rok 2005 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Stanisława Ogryzka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach:

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami przejazd autostradą A4 na terenie aglomeracji śląskiej będzie nieodpłatny dla ruchu lokalnego.

 • 2008 rok - pisma Komisji Rozwoju Miasta i inwestycji Rady Miejskiej w Gliwicachdo Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu skutkujących zwolnieniem z opłat za przejazd gliwickimi odcinkami:

Przez cały czas przygotowywania inwestycji, a także w okresie jej realizacji zarówno władze Gliwic, jak i mieszkańcy byli informowani, że powstająca autostrada (...) będzie stanowiła obwodnicę miast Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa i Katowic. Skutkowało to tym, że żadne z tych miast nie uwzględniało w swoich planach inwestycyjnych rozwiązań alternatywnych, ponadto każde z nich miało zamkniętą drogę do środków europejskich na finansowanie własnych rozwiazań.

 • Rok 2008 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu RP:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga się od Wykonawcy wybudowania pomiędzy węzłem „Sośnica” a węzłem „Kleszczów” zamkniętego systemu poboru opłat polegającego na tym, że w punktach poboru opłat wybudowanych na tym odcinku, dla pojazdów wydawane będą „bilety zerowe”,za które podróżujący nie będą wnosili opłat.

 • Rok 2008 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu RP:

W resorcie infrastruktury w chwili obecnej rozważana jest możliwo systemowego uregulowania kwestii wprowadzenia „zerowej” stawki opłatyza przejazd obwodnicami w ciągach autostrad i dróg ekspresowych, leżącychw granicach miast.

 • 2010 rok - stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych, w którym czytamy:

...konieczne jest dokonanie przez Rząd RP niezbędnych zmian prawnychi dostosowań organizacyjnych, umożliwiających nieodpłatne korzystaniez autostrad na odcinkach aglomeracyjnych...

 • Rok 2010 - z listu Ministerstwa Infrastruktury do Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w odpowiedzi na stanowisko Zarządu związku:

Mając na uwadze (...) fakt, iż kwestia odpłatności za przejazd obwodnicami miast była przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu, a umożliwienie bezpłatnego przejazdu autostradowymi obwodnicami miasta stanowi coraz częściej podnoszony postulat społeczny, resort infrastruktury podjął inicjatywę legislacyjną mającą na celu wprowadzenie do dotychczas obowiązującego systemu prawnego rozwiązania spełniającego oczekiwania społeczeństwa...
W ramach prac analizowana jest również kwestia uwzględnienia obwodnicy aglomeracji śląskiej.

 • 2011 rok - stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zawierające wniosek o jednoznaczne wyeliminowanie odpłatności z korzystania z autostrad na odcinkach aglomeracyjnych w skali całego kraju.
 • Początek 2011 roku - wśród projektów rozporządzeń na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury znajduje się projekt zmieniający rozporządzeniew sprawie autostrad płatnych. Projekt zakładał, że GDDKiA nie będzie pobierała opłat od kierowców samochodów osobowych i motocykli m.in. za przejazd gliwickimi odcinkami autostrad A4 i A1.

W uzasadnieniu do projektu czytamy:
Ważnym efektem, istotnym także z punktu widzenia zobowiązań Polskiw stosunku do Unii Europejskiej będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu (mniejsze zagrożenie wypadkami na drogach wyższego rzędu i możliwość wprowadzenia ograniczeń prędkości i uspokojenia ruchu na drogach niższego rzędu).

 • Marzec 2011 roku - z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelację posła Tomasza Głogowskiego w sprawie zwolnień od odpłatności za przejazd autostradami na terenie aglomeracji górnośląskiej:

Aktualnie opracowywane są wyniki konsultacji społecznych, w trakcie których zgłaszano postulaty analogiczne do kwestii podniesionych w interpelacji, dlatego też uprzejmie informuję, iż projekt rozporządzenia wraz z informacją dotyczącą stanowiska społeczności lokalnych zostanie przedstawiony Radzie Ministrów, która podejmie decyzję co do ostatecznego kształtu omawianego aktuprawnego.

 • Czerwiec 2011 roku - z listu Ministerstwa Infrastruktury do prezydenta Gliwic w odpowiedzi na jego pismo dotyczące konsultowanego projektu rozporządzenia:

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.
Zwolnienie z opłat objęło odcinki autostrad, zlokalizowane w pięciu największych aglomeracjach/miastach: Warszawy, Wrocławia, Krakowa, aglomeracji śląskiej i Łodzi. Zwolnienie dotyczy samochodów osobowychi motocykli poruszających się w ruchu tranzytowym oraz pojazdów rozpoczynających lub kończących podróż na odcinkach objętych regulacją.

 • Październik 2011 - z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie budowy oraz funkcjonowania autostrady A1na terenie woj. śląskiego w aglomeracji rybnickiej (związek subregionu zachodniego) oraz publicznych zapewnień ministrów finansów i infrastruktury, że mieszkańcy subregionu będą mogli korzystać bezpłatnie z odcinka spełniającego rolę obwodnicy:


Ze względu na fakt, że kwestia umożliwienia bezpłatnego przejazdu autostradowymi obwodnicami miast stanowiła często podnoszony postulat społeczny, resort infrastruktury podjął inicjatywę mającą na celu wprowadzenie do dotychczas obowiązującego systemu prawnego rozwiązania spełniającego oczekiwania społeczeństwa. (...) Resort infrastruktury rozważał wiele wariantów rozwiązania omawianej kwestii. Jeden z nich w postaci projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych został przedstawiony w ramach konsultacji społecznych i umieszczony na stronie internetowej ministerstwa. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem,a uwagi w dalszym ciągu wpływają do resortu, gdzie są nieustająco analizowane. Jednocześnie resort infrastruktury, analizując potrzeby społeczne przedstawione we wspomnianych uwagach, podjął dialog z resortem finansów, mając na celu wypracowanie optymalnej koncepcji.