INWESTYCJA NA POTOKU OSTROPKA - KONSULTACJE

INWESTYCJA NA POTOKU OSTROPKA - KONSULTACJE

Uaktualniono: 27.06.2016 / pdf

Protokół z konsultacji społecznych - fakultatywnych dotyczących pianowanej Inwestycji przeciwpowodziowej na potoku Ostropka.


Po powodzi w roku 2010 podjęto działania zmierzające do zapobieżenia wystąpienia w przyszłości podobnego zjawiska. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym opracowywane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykazały, że Gliwice mają najwyższy - 5 (w skali 1-5) poziom zagrożenia powodziowego.

W roku 2012, wraz z sąsiednimi miejscowościami - Zabrzem i Gierałtowicami - zlecono opracowanie analizy istniejących warunków wodnych. Ekspertyza ta, określana jako Hydroanaliza, miała na celu nie tylko  opisanie stanu istniejącego ale również wskazanie rozwiązań i kierunków działań eliminujących lub wydatnie zmniejszających skutki wezbrań  wód na Kłodnicy i jej dopływach.

W wyniku przeprowadzonych badań wskazano szereg rozwiązań, które mogą pomóc w przyszłości i stanowić mają kompleksowe działanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej miasta Gliwice. Najważniejsze z nich to budowa zbiorników przeciwpowodziowych i pogłębienie niektórych rzek. Analiza zakłada powstanie kilkunastu zbiorników między innymi w Gliwicach.

Jednym z przewidzianych zbiorników jest zbiornik przy ul. Słowackiego.  Zbiornik ten,  to właściwie kompleks trzech polderów zalewowych na Potoku Ostropka. Zlokalizowany jest na terenie, który z obserwacji, doświadczeń i podejmowanych działań, skutków zalań, a także historycznie przewidywany był jako obszar zalewowy.

Spływającą korytem Ostropki falę powodziową planuje się częściowo retencjonować w zbiornikach i  sukcesywnie odprowadzać do zarurowanego odcinka potoku, a dalej do Kłodnicy. Zarówno napełnianie jak i odprowadzanie  wody ze zbiornika odbywać się będzie w sposób grawitacyjny.

Kompleks zbiorników przy ul. Słowackiego stanowić będzie suchy polder. Oznacza to, że w okresach naturalnego stanu Ostropki będzie to teren zielony (z funkcją rekreacyjną). Zalewanie polderu następować będzie jedynie w okresach podwyższonego stanu wód, stanowiącego zagrożenie dla miasta. Wraz z obniżaniem poziomu wody w potoku będzie następowało osuszanie i oczyszczanie polderu.

CHARAKTERYSTYKA POLDERÓW

Polder zalewowy nr 1:

Powierzchnia zalewu – 1,10ha,

Całkowita powierzchnia zbiornika – 1,35ha,

Objętość zbiornika – 26 919 m3,

Objętość zbiornika całkowita z nadpiętrzeniem - 28 100m3

Najniższy punkt obniżenia w czaszy w stosunku do grobli - 3,33m,

Średnie napełnienie - 2,4m,

Polder zalewowy nr 2:

Powierzchnia zalewu – 0,89ha,

Całkowita powierzchnia zbiornika – 1,15ha,

Objętość zbiornika – 22 676 m3,

Objętość zbiornika całkowita z nadpiętrzeniem - 23 900m3

Najniższy punkt obniżenia w czaszy w stosunku do grobli - 3,30m,

Średnie napełnienie - 2,3m

Polder zalewowy nr 3:

Powierzchnia zalewu – 0,59ha,

Całkowita powierzchnia zbiornika – 0,75ha,

Objętość zbiornika – 8 962 m3,

Objętość zbiornika całkowita z nadpiętrzeniem - 9 900m3

Najniższy punkt obniżenia w czaszy w stosunku do grobli - 2,30m,

Średnie napełnienie - 1,6m

 

Przewiduje się, że nachylenie skarp zbiorników będzie wynosiło około 30°

Procedura opracowania  projektu zagospodarowania rekreacyjnego zostanie rozpoczęta po zakończeniu konsultacji społecznych.

DO POBRANIA