Ekologia

Ekologia

Uaktualniono: 28.07.2020 / pdf

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA ?

nformacja dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych podłączających się do PEC Gliwice Sp. z o.o

Informacja dotycząca  zmian w zakresie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach

 

Informacja w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, powołując się na pismo Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach informujemy, że zamierzona wycinka drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenie wpisanym rejestru zabytków układu urbanistycznego lub ruralistycznego miasta, wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków zgodnie z treścią art. 83a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w dziale Informacje publiczne/ Ekologia i środowisko/ Zieleń.INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA GLIWICE

W związku z informacją Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, tutejszy organ zwraca się do wszystkich właścicieli lasów o umożliwienie wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji oraz pomiarów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Prace będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie : http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki badań posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.


ZIELEŃ
Rezerwat przyrody "Las Dąbrowa".

Pomniki przyrody na terenie miasta Gliwic.

Co należy zrobić gdy wywróci się drzewo?

WAŻNE INFORMACJE

PALĄC ŚMIECI - TRUJESZ DZIECI !!

Informacja dotycząca azbestu

Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego
Informacja o zamieraniu świerków
Topienie marzanny - tradycja a ekologia
niskoemisyjne.gliwice.eu – informacje z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej, śląskiej uchwały antysmogowej, wsparcia dotacyjnego miasta oraz wojewódzkiego programu „Czyste powietrze”

 

WYKAZY

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu

Wykaz aptek na terenie Gliwic objętych akcją zbiórki przeterminowanych leków

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

INNE INFORMACJE

Informacja na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5

Informacja dla hodowców drobiu dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
Informacja dla administratorów budynku, inwestorów i wykonawców
Harmonogram zbiórek elektrośmieci w 2019 roku
Szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
Informacja dotycząca dokarmiania ptaków wodnych w miastach
Zasady postępowania przy wykonaniu prac związanych z termoizolacją budynków stanowiących siedliska lęgowe jerzyków (Apus apus)
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
Informacja dotycząca ochrony kolonii gawrona
Informacja o inwentaryzacji lasów na terenie całego kraju
PROGRAMY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016 - 2020
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Podsumowanie i uzasadnienie do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice
MAPA AKUSTYCZNA GLIWIC
Mapa akustyczna Gliwic - Portal mapy akustycznej miasta Gliwice
Informacje o dofinansowaniu z środków UE projektu pn.: Opracowanie mapy akustycznej miasta Gliwice