Ekologia

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdf

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA ?

nformacja dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych podłączających się do PEC Gliwice Sp. z o.o

Informacja dotycząca  zmian w zakresie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach

 

Informacja w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, powołując się na pismo Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach informujemy, że zamierzona wycinka drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenie wpisanym rejestru zabytków układu urbanistycznego lub ruralistycznego miasta, wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków zgodnie z treścią art. 83a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w dziale Informacje publiczne/ Ekologia i środowisko/ Zieleń.INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA GLIWICE

W związku z informacją Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, tutejszy organ zwraca się do wszystkich właścicieli lasów o umożliwienie wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji oraz pomiarów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Prace będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie : http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki badań posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to zbiór działań Miasta Gliwice na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w mieście. Zakłada się w nim, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach. Przygotowanie PONE ma ogromne znaczenie. Miasto pozyskało dofinansowanie na te cele ze środków zewnętrznych.

niskoemisyjne.gliwice.eu


ZIELEŃ
Informacja dot. nowych przepisów w zakresie wycinki drzew.
Informacja dotycząca  zmian w zakresie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach
Rezerwat przyrody "Las Dąbrowa".

Pomniki przyrody na terenie miasta Gliwic.

Co należy zrobić gdy wywróci się drzewo?

WAŻNE INFORMACJE

PALĄC ŚMIECI - TRUJESZ DZIECI !!

Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego
Informacja o zamieraniu świerków
Topienie marzanny - tradycja a ekologia.

 

WYKAZY

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu

Wykaz aptek na terenie Gliwic objętych akcją zbiórki przeterminowanych leków.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

INNE INFORMACJE
Informacja na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5
Informacja dla hodowców drobiu dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
Informacja dla administratorów budynku, inwestorów i wykonawców
Szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
Informacja dotycząca dokarmiania ptaków wodnych w miastach
Zasady postępowania przy wykonaniu prac związanych z termoizolacją budynków stanowiących siedliska lęgowe jerzyków (Apus apus)
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
Informacja dotycząca ochrony kolonii gawrona
Informacja o inwentaryzacji lasów na terenie całego kraju
PROGRAMY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016 - 2020
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Podsumowanie i uzasadnienie do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice (edycja pilotażowa)
MAPA AKUSTYCZNA GLIWIC
Mapa akustyczna Gliwic - Portal mapy akustycznej miasta Gliwice
Informacje o dofinansowaniu z środków UE projektu pn.: Opracowanie mapy akustycznej miasta Gliwice