Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Dodano: 11.08.2014

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

 

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 r. Karta przyznawana jest również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie.

Karta przyznawana jest w dwóch formach: tradycyjnej - w formie dokumentu z tworzywa sztucznego oraz elektronicznej – wyświetlanej na urządzeniach mobilnych.


Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
 • małżonek rodzica,
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

jeśli rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się:
  a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny)

 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta jest wydawana na okres:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
(tj. cudzoziemcy), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo
do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

* W powyższych przypadkach Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Kto może złożyć wniosek?

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej .

2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.

3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty dużej Rodziny

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Od 1 września 2014r rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z katalogu ulg i uprawnień
w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego w ramach projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl. Są one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r poz. 1863 z późn. zm.).

W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia umieszczone są tabliczki i naklejki z hasłem  „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.