Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 r. Karta przyznawana jest również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie.

Karta dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej - w formie dokumentu z tworzywa sztucznego oraz elektronicznej – wyświetlanej na urządzeniach mobilnych w aplikacji mKDR.

Od 9 czerwca 2021 r. Karty wyświetlane będą w aplikacji mObywatel. Jednocześnie wszystkie aktywne Karty automatycznie uzyskają formę elektroniczną. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej - do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia powyższe wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta jest wydawana na okres:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku poniżej 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?

 1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.
 3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Od 1 września 2014 r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z katalogu ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego w ramach projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl. Są one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia umieszczone są tabliczki i naklejki z hasłem „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.