Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach

Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo FE POIS
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Numer i nazwa działania Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 9 370 988,00 zł
Kwota wsparcia 1 301 556,46 zł
Okres realizacji 10.05.2016 - 30.12.2018
Jednostka realizująca projekt

Prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni istniejącego Parku Chrobrego w Gliwicach

 

Zagospodarowanie to objęło m.in.:

1. Odnowienie przestrzeni biologicznie czynnej poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń:
adaptację istniejącej szaty roślinnej, uzupełnienie ubytków wynikających z naturalnego starzenia drzewostanu i przywrócenie oryginalnego układu kompozycyjnego, wprowadzenie roślin będących pokarmem dla zwierząt oraz wabiących zwierzęta np. zapachem, co wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności terenu, wzbogacenie warstwy runa poprzez nasadzenia połaci roślin cienioznośnych i zadarniających. W wyniku odnowienia przestrzeni biologicznie czynnej parku powstaną bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków; zachowane zostało ukształtowanie naturalne terenu, zbliżone do dzikiego, podniesiona została różnorodność biologiczna terenu.

 

2. Modernizację wraz z budową infrastruktury dla udostępniania zieleni
Elementy małej architektury wraz z elementami wyposażenia nadającego nową atrakcyjną funkcję sportowo – rekreacyjną przestrzeni parkowej objęły: place zabaw, siłownię, zjeżdżalnię terenową, ścieżkę zdrowia, bulodrom i disckgolf, ławki parkowe, kosze na śmieci, leżaki, zestawy piknikowe, jak też modernizację ciągów komunikacyjnych i prace terenowe w tym niezbędne prace rozbiórkowe.

 

3. Wykonanie oświetlenia Parku Chrobrego
W ramach projektu wykonano oświetlenie przestrzeni parkowej. Łącznie w projekcie zostało zamontowanych 100 nowych słupów oświetleniowych oraz 100 szt. opraw typu LED.
Realizacja tej inwestycji wpływa na poprawę możliwości uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji i tym samym zmniejszenie  spływu powierzchniowy wody. W projekcie zagospodarowania terenu parku zastosowano nawierzchnie umożliwiające przesiąkanie wody - nawierzchnie mineralne. W przypadku intensywnych opadów deszczu nie zostanie ograniczona powierzchnia gruntu "zdolnego" do wchłaniania wody opadowej. Ponadto poprzez zastosowanie dużej ilości nasadzeń (głównie bylin, roślin cebulowych a także krzewów i drzew) zwiększona została masa zielona parku, a tym samym powstało większe zapotrzebowanie na wodę opadową - zwiększony proces wchłaniania wody poprzez roślinność przyspieszając jednocześnie obieg wody w przyrodzie.

W ramach projektu zrealizowano również zadania: "Radiostacja Gliwicka - nasadzenia ul. Tarnogórska/Lubliniecka", "Zagospodarowanie terenu przy ul. Kujawskiej" oraz "Bulwary Kłodnicy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego". Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach całego projektu wynosi 15,0662 ha.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)