Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFS Śląskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa
Budżet całkowity projektu 1 300 909,14 PLN
Kwota wsparcia 1 209 845,50 PLN
Okres realizacji 01.01.2020 - 30.12.2021
Jednostka realizująca projekt

Celem głównym projektu realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (CPZiWR) jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych  społecznie. Działanie te maja na celu wsparcie  procesu deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie koncentrujące się na indywidulanym  i grupowym wsparciu przez specjalistów, oparte  są o Indywidualny Plan Pracy z Rodziną-IPPR zapobiegną rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczą korzystanie z opieki instytucjonalnej.